Ny organisering i kunnskapssektoren

Fra 2018 omorganiserer regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren. – Dette vil legge til rette for høyere kvalitet og mer effektiv oppgaveløsning. Omorganiseringen vil også gi flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bakgrunnen for omorganiseringen er ønsket om en bedre arbeidsdeling og mer samordning. Omorganiseringen skjer blant annet på bakgrunn av rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra, som Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs overleverte departementet i 2016. 

- Samfunnet har mange og store mål for hva kunnskapssektoren skal levere. Det gjelder helt fra barnehagen til høyere utdanning og forskning. Det er viktig at vi er organisert på en måte som gjør det mulig å innfri de høye ambisjonene, sier kunnskapsministeren. 

Nytt utdanningsdirektorat

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen blir slått sammen fra 1. januar 2018. Arbeidet med digitalisering skal sees i sammenheng med arbeidet for å utvikle bedre barnehager og skoler. Derfor samles ressursene i én slagkraftig virksomhet. Styring og kvalitetsutvikling av barnehager og skoler gjøres bedre og mer effektivt gjennom én virksomhet. 

– Sammenslåingen skal bidra til at de digitale muligheten i større grad tas i bruk, både i organiseringen og i gjennomføringen av opplæringen, sier kunnskapsministeren. 

Det nye direktoratet skal flytte 20 årsverk ut av Oslo innen utgangen av 2022. Sekretariatet for foreldreutvalgene for barnehagen og grunnopplæringen (FUB/FUG), med ti årsverk, skal flytte fra Oslo til Bø i Telemark i løpet av 2018. 

Styrket arbeid med karriereveiledning

Regjeringen vil styrke arbeidet med karriereveiledning, og samler statlig kompetanse på området i Tromsø. Kompetanse Norge skal flytte ti årsverk fra Oslo til Tromsø i løpet av 2018. Her skal de på sikt samlokaliseres det nye Utdanningsdirektoratet, direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT og deres fagmiljø utdanning.no. 

– Samlingen medfører en styrket innsats og videreutvikling av den statlige forvaltningen innenfor karriereveiledning. Karriereveiledning er et område vi vet vil bli svært viktig fremover, og det samlede miljøet i Tromsø vil få nasjonal betydning, sier kunnskapsministeren. 

Nytt forvaltningsorgan for fellestjenester og IKT

Tjenesteytingen til universiteter og høyskoler blir styrket gjennom omorganiseringen. CERES, BIBSYS og oppgaver fra UNINETT AS blir slått sammen i et nytt forvaltningsorgan fra 1. januar 2018. Virksomheten skal ha hovedkontor i Trondheim. 

– Ved å slå sammen virksomhetene samler vi fellestjenester og oppgaver innenfor IKT i UH-sektoren. Dette er sterke fagmiljøer som blant annet skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler. Virksomheten blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens nye digitaliseringsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

To nye forvaltningsorganer for kvalitet

Departementet oppretter to forvaltningsorganer for kvalitetsutvikling for høyere utdanning- og fagskolesektoren.  Frem til nå har en rekke organer jobbet for å stimulere til bedre kvalitet i høyere utdanning og fagskoler. Regjeringen vil samle disse oppgavene i større grad enn i dag. Det etableres derfor to forvaltningsorganer for kvalitet. 

Den ene virksomheten vil bestå av Senter for internasjonalisering av utdanningen (SIU), Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Virksomheten vil også inkludere tilskuddsordningen til senter for framragende utdanning (SFU) og sekretariatet for Lærebokutvalget.  Virksomheten skal fordele konkurransemidler, men også ha andre oppgaver knyttet til å utvikle og stimulere til kvalitet i høyere utdanning og fagskoler. Virksomheten vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering i hele utdanningsløpet, inkludert barnehager og grunnopplæring, slik SIU har i dag. 

– Dette miljøet blir helt sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning, slik vi varslet i Kvalitetsmeldingen. Det nye organet vil også fortsette å ha et ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, sier kunnskapsministeren. 

Virksomheten vil bli opprettet 1. januar 2018 og skal ha hovedkontor i Bergen. 

Overfører oppgaver fra departementet

Den andre virksomheten for kvalitetsutvikling i høyere utdanning- og fagskolesektoren skal ta utgangspunkt i dagens NOKUT. Organet skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen, og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil organet få nye oppgaver som i dag ligger i departementet. 

Oppgavene knyttet til å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler blir overført fra departementet. De fleste oppgavene til organet vil dreie seg om kvalitetssikring, i form av kontroll-, tilsyns-, og andre myndighetsoppgaver. Samtidig vil organet fortsatt arbeide med analyse og kunnskapsgrunnlag innenfor sitt ansvarsområde. 

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å opprette virksomheten fra 1. juli 2018. Virksomheten skal ha hovedkontor i Oslo. 

For alle de tre virksomhetene innenfor høyere utdanning og fagskole er det aktuelt å

overta oppgaver fra Kunnskapsdepartementet. Disse tre virksomhetene skal også samlet flytte om lag 20 årsverk ut av Oslo innen utgangen av 2022. 

– Vi har nå en klar forventning om at alle virksomheter samarbeider for å nå de overordnede målene for sektoren. Vi forventer også at de bidrar til hverandres måloppnåelse der det er mulig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Den nye organiseringen er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2017-2018) for Kunnskapsdepartementet.

Til toppen