Ny rapport om behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns omsorgsplasser fremover. Rapporten Rom for omsorg presenterer viktig funn på området, og konkluderer med at det kan være behov for om lag 22.000 flere plasser frem mot 2030.

-Rapporten slår fast at det vil være et stort behov for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger i årene som kommer. Et av regjeringens første grep var å styrke investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser, slik at staten tar halve byggeregningen. Det har gitt et taktskifte i kommunenes planer for å bygge og rehabilitere plasser, men det er ikke nok. Vi må ta et enda sterkere nasjonalt grep for å sikre at alle som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester får et godt tilbud i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har derfor foreslått å endre investeringsordningen for heldøgns omsorgsplasser. Det skal fra 2021 kun gis støtte til nye plasser. Det legges opp til en gradvis innfasing av den nye ordningen i 2017-2020. I disse årene vil det fortsatt være mulig å benytte deler av tilskuddsordningen til utskifting og renovering.

Rom for omsorg består av ulike undersøkelser og grunnlagsmateriale. Sentralt er SSBs fremskrivning av behov for helse- og sosialpersonell og botilbud i sykehjem og omsorgsboliger frem til 2060, og KS sin undersøkelse om kommunenes planer om å bygge ut og modernisere plasser i perioden frem til 2030. 

Les rapporten "Rom for omsorg"

Til toppen