Ny rapport om innbyggerforslag

Innbyggerforslag er relativt lite brukt i norske kommuner og fylkeskommuner, men ordningen har støtte som kanal for lokaldemokratisk deltakelse.

Det viser en ny rapport Agenda Kaupang AS har laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Innbyggerforslag er en ordning for innbyggermedvirkning som er lovfestet i kommuneloven. Innbyggere kan fremme innbyggerforslag om saker som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket er uansett alltid tilstrekkelig.

Agenda Kaupang AS har undersøkt flere sider ved innbyggerforslag, blant annet hvor mye den benyttes, hvem som fremmer forslag og hvordan kommunene behandler forslag som kommer inn. Rapporten ser også på bruksopplevelse og ønsker om endringer i Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettløsning for innbyggerforslag, Minsak.no.

Undersøkelsen viser at både ordningen og departementets nettløsning for innbyggerforslag, Minsak.no, er forholdsvis ukjent både i befolkningen og kommunene. Det er likevel stor oppslutning om ordningen som en kanal for demokratisk deltakelse.

Kommuner og fylkeskommuner opplever at ordningen bidrar til et bredere engasjement i saker og at den er en god demokratisk sikkerhetsventil. Kommunenes politiske sekretariater mener at lokalpolitikerne tar innbyggerforslag på alvor og gir dem en seriøs behandling.

Kommunene overholder fristene for behandling i de fleste saker, men undersøkelsen viser at det er usikkert om kommunene og fylkeskommunene har gode nok rutiner for å holde forslagsstiller informert om prosess og utfall av saken.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00