Ny strategi for bygg- og anleggsektoren

Rapport fra næringsråd Per Mannes, EU-delegasjonen

Europakommisjonen planlegger en strategi og en handlingsplan for økt konkurranseevne i bygg- og anleggsektoren. På kongressen til den europeiske entreprenørforeningen FIEC presenterte nylig visepresident i Europakommisjonen Antonio Tajani hovedlinjene i strategien som vil bli lagt fram over sommeren.

Europakommisjonen planlegger en strategi og en handlingsplan for økt konkurranseevne i bygg- og anleggsektoren. På kongressen til den europeiske entreprenørforeningen FIEC  presenterte nylig visepresident i Europakommisjonen Antonio Tajani hovedlinjene i strategien som vil bli lagt fram over sommeren. Næringsråd Per Mannes rapporterer.

Handlingsplanen skal bidra til å skape grønn vekst blant annet med fokusering på følgende mål/virkemidler:

1) Stimulere til gunstige investeringsbetingelser med spesiell satsing på lavenergibygg gjennom nybygg/renovering og vedlikehold av infrastruktur som kan bidra til å oppnå EUs energieffektiviseringsmål innen 2020. Viktige virkemidler er:
- Den forslåtte styrkingen av Den europeiske investeringsbankens kapitalbase med ti milliarder euro rettet mot små og mellomstore bedrifter (blant annet energieffektivisering)
- Utnyttelse av eksisterende struktur/samhørighetsfond til energieffektivisering.
- Fornybarinvesteringer med mål om å doble satsingen for neste budsjettperiode 2014-2020.
- Transeuropeiske nettverksprosjekter.
- Forskning og innovasjon.

2) Bedre kunnskapsbasen i bygg- og anleggsektoren med fokus på ferdigheter, kvalifikasjoner, karrieremuligheter og arbeidsmiljø, samt tilrettelegging for økt mobilitet med sikring av samme grunnleggende arbeidstakerrettigheter som i vertslandet.

3) Bedre ressurseffektivitet, miljøoppnåelse og forretningsmuligheter. Det er behov for å utvikle indikatorer og metoder for miljøoppnåelse for bygningsprodukter, prosesser og arbeid. Pilotprosjekt utviklet gjennom grønne offentlige anskaffelser eller i regionalpolitisk sammenheng kan gi nyttige bidrag.

4) Styrking av det indre marked for produkter og tjenester innen bygg- og anleggsektoren med klare og forutsigbare regler som påfører minst mulig administrative byrder. Her vil standardisering være et sentralt element.

5) Fremme av global konkurranseposisjon for europeiske bygg- og anleggsbedrifter, særlig i Afrika og Latin-Amerika, og tilrettelegging for engasjement av små og mellomstore bedrifter.

Det vises til at syv til åtte av EU-landene har en klar definisjon av lavenergibygg. Av 20 000 lavenergihus bygget i EU, er 17 000 bygget i Tyskland eller Østerrike.

Europakommisjonen planlegger å etablere et høynivåforum med representanter fra medlemslandene og bygg- og anleggsektoren for å følge opp gjennomføringen av strategien.

Til toppen