Ny tidsplan for EUs lavkarbonøkonomi frem mot 2050

EU legger frem sitt veikart for lavkarbonøkonomi frem mot 2050 8. mars. Veikartet vil ikke innebære rettslig bindende mål, og må behandles politisk av medlemslandene i Rådet. Veikartet peker på 25 prosent utslippskutt i egen økonomi i 2020 og en gradvis opptrapping til 40 prosent i 2030 og 60 prosent i 2040 for å nå EUs mål om 80-95 prosent kutt i 2050. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

  • Veikartet vil innebære 25 prosent kutt av utslipp i egen økonomi i 2020, 40-45 prosent kutt i 2030 og 60 prosent i 2040 for å være i rute til 80-95 prosent kutt i 2050 slik EU har påtatt seg
  • Tilbudet i de globale forhandlingene om 30 prosent i 2020 ligger fast
  • Dekarbonisering av transport vil ta lengst tid
  • Energiproduksjon basert på fornybar, kjernekraft og karbonfangst og –lagring (CCS) essensielt
  • Kvotesystemet med dagens utslippstak (ETS) er ikke tilstrekkelig som incitament for å nå utslippsreduksjonsmålene for industri- og energisektorene
  • Hedegaard tydelig på at opptrappingen av utslippsreduksjoner er lønnsom for Europa
  • Oppfølging med konkrete mål og virkemidler vil skje gjennom sektorplaner med bla. hvitbok for transport, veikart for energi og ny landbrukspolitikk (CAP) i 2011-2012

Et utkast til Kommisjonens kommende veikart om lavkarbonøkonomi frem mote 2050 har sirkulert i media. Utkastet legger ikke opp til rettslig bindende mål eller en fastlagt virkemiddelbruk, men fungerer som fremskrivninger som skal legges til grunn for sektorpolitikk. Målene vil få politisk tyngde gjennom behandling i miljøministermøtet i juni og eventuelt på et toppmøte.

Klimakommissær Connie Hedegaard fremhever at analysene som ligger til grunn for veikartet bekrefter at det er økonomisk fornuftig å gå videre mot 25-30 prosent kutt i 2020 og en rask opptrapping for å unngå innelåsing i siste del av perioden mot 2050. Likevel har flere store medlemsland vært kritiske til at det er et veikart som fremdeles er for ”baktungt” med for små ambisjoner i perioden 2030-2040. En rekke sør- og østeuropeiske land har på den annen side uttalt seg i retning av at mulighetene for en raskere opptrapping ikke gjelder for hele EU samlet. Til det er forskjellene for store, hevder de.

Kommisjonen har i uttalelser videre pekt på at analysen legger liten vekt på kvotehandel og kjøp av tiltak i tredjeland jo nærmere man kommer 2050, fordi kuttene da i stor grad må tas i egen økonomi. Dette forutsetter er globalt regime hvor det ikke lenger forventes å være rimelige tiltak tilgjengelige i et globalt marked frem mot 2050. Kommisjonen peker på at alle land vil måtte redusere sine utslipp.

For 25 prosent-målet i 2020 viste Kommisjonen særlig til den betydning energieffektivisering kunne spille, og til at det skal legges frem en handlingsplan for dette snart.

 

 

Til toppen