Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny tiltakspakke for landbruket i EU

Det vil bli etablert ekstraordinære økonomiske virkemidler i landbruket i EU med en økonomisk ramme på 500 mill EUR. Bakgrunnen for tiltakspakken er den vanskelige økonomiske situasjonen i deler av landbruket i Europa, spesielt i melkesektoren. Det er en ubalanse i markedet for melk som skyldes flere forhold; økt produksjon i EU og andre viktige regioner, redusert etterspørsel i Asia og importrestriksjoner til Russland er de viktigste faktorene.

Tiltakspakken er tenkt å dekke følgende hovedområder: 

Støtte til privat lagring 

Kommisjonen peker på støtte til privat lagring som et av de viktigste tiltakene for å balansere markedene for landbruksvarer. Støtte til privat lagring av skummet melkepulver øker fra 16 cent/tonn/dag til 36 cent/tonn/dag. Lagringsperioden settes til ett år, opp fra 3-7 måneder. 

Støtte til privat lagring av ost vil omfatte et volum på 100 000 tonn og bli fordelt på medlemsland basert på volumene i landenes osteproduksjon. Hvis landene ikke fullt ut benytter sin tildeling vil disse bli omdisponert til andre medlemsland etter 3 måneder. 

Støtte til privat lagring av svinekjøtt reintroduseres og gjøres tilgjengelig for enkelte «lavverdiprodukter». Det er ikke etablert et øvre tak for ordningen med støtte til privat lagring av svinekjøtt.

Økt støtte til markedsføring av landbruksvarer fra EU

Tiltakspakken vil inkludere 30 mill EUR i økt støtte til markedsføring av meieriprodukter og svinekjøtt fra EU i tredjeland og følges av en klar uttalelse fra Kommissær for landbruk og bygdeutvikling, Phil Hogan om at EU vil intensivere sin innsats for å styrke eksporten av landbruksvarer fra EU. 

I tiltakspakken finnes også et program for tildeling av meieriprodukter til flyktninger. Også denne delen av pakken har en økonomisk ramme på 30 mill EUR.

Økt grense for direkte støtte og muligheter for nasjonale tildelinger 

Øvre grense for tildeling av direkte støtte økes til 70 % basert på en administrativ godkjenning, men uten fysisk kontroll av den enkelt tilskuddsmottaker. 

Tiltakspakken vil bli gitt som målrettede tildelinger til de enkelte medlemsland der landene også vil få anledning til å tildele nasjonale midler til formålet. Slike nasjonale tildelinger må utformes i samarbeid med Kommisjonen, ikke minst for å sikre at det er innenfor regelverket for statsstøtte. 

Verdikjeden for mat 

I tillegg til å invitere nasjonale konkurransemyndigheter til å se nøyere på konkurranseforholdene i melkemarkedet har Europakommisjonen besluttet å etabler et nytt høynivåforum for en bedre fungerende verdikjede for mat. Kommisjon vil gi dette forumet en sentral rolle på et bredere område enn det forumet hadde under den forrige ledelsen av Europakommisjonen. Forumet vil bl.a. få i oppdrag å se nærmere på ulike finansielle instrumenter som kan være aktuelle for landbruket i Europa. 

Til toppen