Ny utgave av Håndbok for politisk ledelse

Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Håndboken og reglementet er nå revidert.

Strukturen i reglementet og i veiledningen er endret med sikte på å gi en mer kronologisk fremstilling av spørsmålene som er aktuelle for politisk ledelse underveis i tjenestetiden.

Innholdet er oppdatert i henhold til nytt regelverk mv. Det er gjort endringer i reglene om adgangen til å inneha bierverv mv., som oppfølging av deler av anbefalingene fra Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) i deres rapport om femte evalueringsrunde. Reglene om godtgjørelse ved fratreden som politiker er bl.a. også revidert.

Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8. Endringene gjøres gjeldende fra i dag, med unntak av nye retningslinjer for kjøp og salg av finansielle instrumenter, retningslinjer for bruk av drosje og retningslinjer for bruk av bonuskort. Disse gjøres gjeldende fra 1. oktober 2021 slik at departementene får tid til å gjøre nødvendige tilpasninger i interne rutiner mv.

Målgruppen for Håndboken er først og fremst politisk ledelse i departementene. Statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene bør imidlertid også kjenne innholdet i håndboken.