Ny utredning av konsekvenser av bygging i fjellskredutsatte områder

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå gitt Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) i oppdrag å utrede konsekvenser av mulige endringer i reglene for utbygging i fjellskredutsatte områder.

Etter plan- og bygningsloven er det i dag bare tillatt å bygge i områder med tilstrekkelig sikkerhet mot blant annet fjellskred. Hovedformålet er å sikre mot tap av liv, men også hindre større materielle tap.

I områder med fare for fjellskred med påfølgende flodbølge, er det i dag tillatt med en viss utbygging. Det forutsetter at det finnes forsvarlige systemer for varsling og evakuering, slik at innbyggerne får varsel på forhånd om noe skulle skje. Departementet har mottatt tilbakemeldinger fra kommuner som mener at de har svært begrensede muligheter til å videreutvikle lokalsamfunn i områder hvor det kun er fare for fjellskred sammenlignet med områder hvor det er fare for fjellskred med påfølgende flodbølge. Enkelte kommuner oppfatter av den grunn dagens regelverk som både urimelig og unødig strengt.

På bakgrunn av anbefalinger fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE,) har departementet bedt DiBK utrede nærmere:

  • om det er behov for endringer i regelverket,
  • hvilke endringer som i så fall vil være forsvarlig å fremme forslag om, og
  • konsekvensene av mulige endringer.

Utredningen skal gjøres i nært samarbeid med berørte myndigheter, deriblant NVE, Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB), Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Hensynet til sikkerhet for personer vil nødvendigvis være et sentralt element av utredningen.

Det er viktig å få belyst hvordan eventuelle endringer i regelverket bidrar til samfunnsøkonomisk gode løsninger. Vi må ta innover oss både behovene i befolkningen og næringslivet, samtidig som vi på en hensiktsmessig måte begrenser skade på mennesker og eiendom.