Ny utvikling innen offentlige anskaffelser

Europaparlamentet er kritisk til virkningene av dagens regelverk for offentlige anskaffelser, og foreslår blant annet forenkling av prosedyrer og bedre koordinering i det videre arbeidet med regelverket. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer.

Europaparlamentet vedtok under sin plenumssesjon i Strasbourg 18. mai resolusjonen om ny utvikling innen offentlige anskaffelser. Resolusjonen var basert på en rapport av 10. mai fra Europaparamentets komité for indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO).

Resolusjonen er relativt kritisk til virkningene av dagens regelverk og en kan blant annet merke seg følgende:

• En har så langt ennå ikke oppnådd de fordeler med regelverket fra 2004 som en hadde håpet. Dette skyldes at dagens regelverk er vanskelig å forstå og skaper uklarheter, og mye av fortolkningen av regelverk skjer gjennom rettspraksis (fra EU-domstolene), og med påfølgende økte administrative kostnader;

• En anmoder Kommisjonen om å forenkle dagens prosedyrer for offentlige anskaffelser, herunder utarbeide et klarere regelverk for underentrepriser;

• En anmoder om å sikre en bedre koordinering mellom Kommisjonens enheter i arbeidet med regelverket på ulike felt (som innen miljø med grønne anskaffelser, sosiale aspekter og innovasjon);

• En ber om mer informasjon fra og utvidet deltakelse i Kommisjonens arbeidsgrupper;

• En ber om at Kommisjonen utvikler en egen database, spesielt som dekker miljømessige og sosiale kriteria;

• En anbefaler at Kommisjonen og medlemslandene arrangerer treningskurs og kampanjer;

• En ber om at Kommisjonen foretar en vurdering av dagens regelverk med bred høring og i nær dialog med Europaparlamentet.

Disse aspektene ble også understreket under debatten. Kommissær for næringsliv og entreprenørskap, Antonio Tajani, opplyste at kommissær for det indre marked og tjenester, Michel Barnier, hadde fulgt utarbeidelsen av resolusjonen nøye. Han understreket offentlige anskaffelsers sentrale rolle for å sikre en effektiv bruk av offentlige midler i en krisetid, og opplyste at Kommisjonen var i ferd med å analysere konsekvensene av rettsutviklingen og sa seg enig i behovet for å skape klarhet om regelverket. Fra Kommisjonens side så en fram til en åpen dialog med Europaparlamentet i oppfølgingen av rapporten.

Tjenestekonsesjoner
Tjenestekonsesjoner behandles i punktene 13 og 14 i resolusjonen. Det minnes om at slike konsesjoner ikke ble tatt inn i regelverket (2004/17/EC) for å gi kontraherende myndigheter og leverandører større fleksibilitet. Dette er også bekreftet av flere dommer fra EU-domstolen. Med referanse til Kommisjonens melding fra 19. november 2009 om offentlig-privat samarbeid ser parlamentet fram til kommende konsekvensutredinger.

Under drøftingene i Europaparlamentet var det uenighet om hvordan en skal behandle spørsmålet om tjenestekonsesjoner.

Den sosialdemokratiske gruppe (S&D) ønsket at en skulle introdusere lovning på fellesskapsnivå blant annet for å klargjøre hva som menes med tjenester av allmenn interesse (SGI og SGGI). Siden dette forslaget ikke ble støttet, avsto gruppen fra å stemme.

- Den eneste langsiktige garantien for offentlige tjenester er europeisk regelvark, ikke domstolsavgjørelser uansett hvor velbegrunnede de er, uttalte Vergnaud (S&D) ifølge Europolitic.

I denne forbindelse kan en også merke seg at Kommisjonen 19. mai lanserte en høring om tjenestekonsesjoner, med svarfrist 9. juli 2010.

Om ILO 94
Følgende tekst ble tatt inn under fortalens punkt H på dette punkt: ‘whereas ILO Convention 94 stipulates that general public contracts shall contain clauses ensuring equitable remuneration, and labour conditions which are not less favourable than those laid down in collective agreements, for example,’

Lenke til Europaparlamentets til resolusjon og hjemmeside her.

Lenke til rapporten her.

Lenke til Kommisjonens høring om tjenestekonsesjoner her.

Europaparlamentet har som ledd i sitt arbeid, fått utarbeidet to studier; en om virkningen av Lisboa-traktaten for offentlige anskaffelser, og en om konsesjoner.

Lenke til rapporten ‘The impact of the Lisbon Treaty in the field of Public Procurement’ her. I denne rapporten analyseres mulige aspekter knyttet til en sosial markedsøkonomi, en ny rolle for sosiale og miljømessige aspekter, samt drøfter under punkt 2.3.2 lovgivingsmessige aspekter ved offentlige anskaffelser; herunder forholdet til nærhetsprinsippet.

Lenke til rapporten ‘Concessions’ her.

Til toppen