Nye erstatningsregler ved vern i Oslomarka

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nye reglene innebærer at skogeiere i Oslomarka som får skogen sin vernet som friluftslivsområde etter markaloven, får erstatning på lik linje med skogeiere som får skogen sin vernet som naturreservat etter naturmangfoldloven.

I dag trer nye regler om rett til erstatning som følge av vern som friluftslivsområde etter markaloven paragraf 11 i kraft. Her fra Stokkerelva i Vestmarka i Asker kommune. Foto: Hege Feiring. Klima- og miljødepartementet.

I dag trer nye regler om rett til erstatning som følge av vern som friluftslivsområde etter markaloven paragraf 11 i kraft. Her fra Stokkerelva i Vestmarka i Asker kommune. Foto: Hege Feiring. Klima- og miljødepartementet.

– Gjennom denne endringen i markaloven får vi en fornuftig likebehandling av skogeiere, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Naturopplevelser

Markaloven paragraf 11 gir mulighet for en spesiell type vern: vern som friluftslivsområde Vilkåret er at området på grunn av naturopplevelsesverdi har særskilte kvaliteter for friluftslivet.

Vurdering av områdets naturopplevelsesverdi skjer i praksis etter en metodikk utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Formålet med vernet er friluftsliv og naturopplevelse. Verneformålet skiller seg dermed fra vern som naturreservat og annet områdevern etter naturmangfoldloven, der naturmangfoldet i seg selv er formålet med vernet.

Oslomarka

  • Navnet på de skogkledde og kuperte områdene som omgir Oslo.
  • Definert i markaloven (lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) at ligger i 19 kommuner fordelt på fem fylker: Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Østfold.
  • Til sammen utgjør Marka ca. 1700 kvadratkilometer.

Beskyttes mot hogst

Gjennom vern som friluftslivsområde beskyttes områdene blant annet mot hogst. Fram til nå har markaloven vært utformet slik at det skal svært mye til før skogeier får erstatning for økonomisk tap som følge av at et område vernes som friluftslivsområde.

I praksis vil restriksjonene på hogst stort sett være de samme i friluftslivsområder som i naturreservater. Gjennom den nye endringen vil det gjelde samme regler for erstatning ved vern som friluftslivsområde som ved vern etter naturmangfoldloven.