Nye EU-regler for industrielt fremstilte fluorholdige klimagasser

Rapport fra miljøråd Knut Kroepelien, EU-delegasjonen

Europakommisjonen foreslår å styrke regelverket som skal bidra til reduserte utslipp av fluorholdige klimagasser. Forslaget innebærer både omsetningsbegrensninger og forbud mot bruk av slike gasser. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Fluorholdige klimagasser brukes blant annet i kjøleanlegg. Foto: Morguefile

Europakommisjonen foreslår å styrke regelverket som skal bidra til reduserte utslipp av fluorholdige klimagasser. Forslaget innebærer både omsetningsbegrensninger og forbud mot bruk av slike gasser. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

Formålet med Kommisjonens forslag, som ble presentert 7. november, er å redusere utslippene med 80 prosent fra i dag til 2030 gjennom utfasing og forbud, jamfør målene i EUs veikart for lavkarbonøkonomi 2050.

Den gjeldende forordningen er gjennomført i EØS-avtalen og endringene vil måtte gjennomføres tilsvarende. Forslaget vil nå gå til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

60 prosent utslippsøkning siden 1990
F-gasser er en samlebetegnelse på hydrofluorkarbonholdige gasser (HFK), perfluorkarbonholdige gasser (PFK) og svovel hexafluorid (SF6). F-gassene brukes særlig i kjøle- og fryseanlegg, men også i annet elektrisk utstyr, isolasjon, spraybokser og brannslokkingsutstyr samt i industrielle prosesser i magnesium- og aluminiumsproduksjon.

De står for om lag to prosent av de totale klimagassutslippene i EU og har økt med 60 prosent siden 1990. I Norge utgjør gassene tre prosent av de totale utslippene. I tillegg til HFK i kjøle- og fryseanlegg, er særlig PFK fra aluminiumsproduksjon og SF6 i høyspentbrytere og annet utstyr i elektrisitetsproduksjonen aktuelt i Norge.

Omsetningsreduksjon gjennom kvotesystem
Hovedpunktet i forslaget er utfasingen av bruken av HKF-gasser gjennom et omsetningstak som gradvis strammes inn mot 2030, slik at omsetningen reduseres til en femtedel av dagens nivå, det vil si 80 prosent reduksjon. Produsenter og importører vil få rettigheter (kvoter) til omsetning basert på dagens omsetningsnivå. Nye operatører vil få tildelt rettigheter fra en reserve. Omsetningsrettighetene vil så reduseres hvert tredje år frem mot en 80 prosent reduksjon i 2030.

I tillegg foreslås det presisering av kravene til opplæring og informasjon, samt innsamling og håndtering av avfall fra de aktuelle produktene.

Norsk standpunkt under utarbeidelse
HFK-bruken i Norge er redusert betydelig gjennom en avgift og en refusjonsordning. SF6 er håndtert gjennom en frivillig avtale mellom myndighetene og næringen: http://www.sintef.no/Projectweb/SF6.

Kommisjonens forslag vil nå bli analysert i Norge. Dette vil kartlegge konsekvensene av forslaget, samt gi grunnlag for utarbeidelse av et norsk standpunkt.

Link til hjemmesidene hvor det konkrete forslaget legges frem:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012110701_en.htm

Eksisterende forordning:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0842:EN:NOT

Til toppen