Nye investeringsmetoder kan løfte jordbruket

En ny rapport fra FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, belyser hvordan stor-skala utviklingsplaner kan bidra til inkluderende og bærekraftig vekst i fattige jordbruksområder.

Det FAO kaller økonomiske ”agrokorridorer” kan bli et strategisk verktøy for å tiltrekke privat kapital og større investeringer til prosjekter som løfter småbrukere og styrker matsikkerheten i lavinntektsland.

Rapporten har som siktemål å veilede planleggere slik at de unngår fallgruver i arbeidet med utviklingsprosjekter. Styrken ved metoden FAO skisserer er en integrering av investeringer, politisk rammeverk og lokale institusjoner. 

Til toppen