Nye kapitalkrav for europeiske banker og finansielle institusjoner

Rapport fra finansråd Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

Endringene i kapitalkravene og likviditetskravene for banker og kredittinstitusjoner var blant sakene som finans- og økonomiministrene i EU (ECOFIN) behandlet på sitt møte i Brussel 15. mai. Finansråd Lars-Erik Østby rapporterer.

Saken dreier seg om innføring av Basel III-avtalen (et regulativ for bankers soliditet, herunder krav til egenkapital og likviditet ) som G20 inngikk i 2010 - i EUs lovgivning og regelverk. Det danske formannskapet har lenge arbeidet iherdig for å få til et kompromiss i Rådet om dette, hvor uenighetene har vært store og posisjonene fastlåste underveis. På det uformelle møtet i ECOFIN 2. mai kom de langt med hensyn til å oppnå enighet om en ”general approach” til denne kompliserte saken, og danskene oppnådde allerede da å få et kvalifisert flertall med på endringsforslagene som forelå.

Storbritannia mente imidlertid på møtet 2. mai at en ikke hadde kommet langt nok med hensyn til hvor fleksibelt landene skal kunne praktisere reglene, det vil si i praksis stille enda strengere krav, uten å måtte gå til Europakommisjonen for å få dette vurdert i hvert enkelt tilfelle.  

Enighet om kapitalkrav
På ECOFIN-møtet 15. mai ble det oppnådd enighet om kompromissforslaget fra det danske EU-formannskapet. Det innebærer at det blant annet er enighet om størrelsesorden på egenkapitalkravene og sammensetningen av disse, hvilke typer kapital som godtas for å oppnå kravene, samt en timeplan for når målene skal nås.

Kompromisset åpner for at medlemslandene  kan sette strengere krav til egne banker og finansielle institusjoner. Slike nasjonale særkrav kan eventuelt bare overprøves av et kvalifisert flertall i Rådet. Landene skal også kunne etablere krav om kapitalbuffere basert på vurderinger av systematisk risiko innenfor egen finansiell sektor, som kan komme i tillegg til slike kapitalbuffere på EU-nivå.

Videre politisk prosess
Med den enigheten som ble oppnådd i Rådet 15. mai, kan det påbegynnes prosess mellom Rådet og Europaparlamentet med sikte på å etablere endringene i regleverket fra kommende årsskifte. Også komiteen for Economic and Financial Affairs (ECON) i Europaparlamentet avholdt avstemning om saksordførerens kompromissforslag 14. mai, etter flere utsettelser på grunn av uenigheter og svært mange endringsforslag.

Les pressemeldingene fra ECOFIN-møtet 15. mai her og her.

Til toppen