Nye mål for naturmangfold i EU

EU når ikke sitt 2010-mål for å redusere tapet i naturmangfold og må nå vedta nye mål. Forrige uke kom Kommisjonen med en melding om nye mål som er et steg på veien mot å få på plass en komplett ny strategi på området i løpet av 2010.

Kommisjonen la 19. januar frem en melding (communication) om nye mål for naturmangfold i EU etter 2010. Rådet vil nå behandle saken frem mot miljøministermøtet 15. mars. Kjernen i saken er at EU ikke når sitt 2010-mål for å redusere tapet i naturmangfold og nå må vedta nye mål. Den sammen prosessen er i gang globalt under naturmangfoldkonvensjonen (CBD) og i Norge. Når et overordnet mål er fastsatt vil delmål med indikatorer bli fastsatt.
Meldingen fra Kommisjonen om mål er et steg på veien hvor EU skal få på plass en komplett ny strategi på området i løpet av 2010.

Kommisjonens analyse av situasjonen er i korthet som følger:

- Tapet av naturmangfold er alarmerende globalt og i EU med betydelige ikke-internaliserte kostnader for samfunnet

- Gjennomføring av eksisterende virkemidler dårlig: under 20% av verneområdene har god bevaringsstatus

- Manglende virkemidler utenfor verneområdene (83% av EUs landområder) med behov for nye virkemidler for jordforvaltning (soil directive) og fremmede organismer

- Manglende kunnskap og overvåking

- Manglende integrasjon i sektorene, særlig landbruk og fiske

- Manglende finansiering av tiltak

Kommisjonen har satt opp fire mulige ambisjonsnivåer. Det blir nå opp til medlemslandene å fastsette målet, enten:

1)      Redusere tapet av naturmangfold og økosystemtjenester i EU vesentlig innen 2020.

2)      Stanse tapet av naturmangfold og økosystemtjenester i EU innen 2020.

3)      Stanse tapet av naturmangfold og økosystemtjenester i EU innen 2020, og gjenopprette dette så langt som mulig.

4)      Stanse tapet av naturmangfold og økosystemtjenester i EU innen 2020, og gjenopprette dette så langt som mulig, samt økte EUs bidrag til å forhindre globalt tap av naturmangfold

Vurdering og oppfølging
Norge sendte den 20.01.2010 kommentarer til meldingen til det spanske formannskapet, og vil delta i drøftelsene på et møte i Madrid den 26.-27. januar. Det spanske formannskapet tar sikte på å vedta rådskonklusjoner på miljøministermøtet 15. mars.

Det blir viktig for Norge å følge det bredere arbeidet med en ny EU strategi, herunder utdyping av målene. Norske erafringer med den nye naturmangfoldloven er gjort kjent for Kommisjonen i møter. Politisk deltakelse på Green Week om naturmangfold primo juni i Brussel vil være ønskelig for å bidra aktivt i prosessen. Det bør videre vurderes skriftlige innspill før sommeren.

Les meldingen fra Kommisjonen om nye mål for naturmangfold i EU etter 2010.

Til toppen