Nye midler til forskning på seksuelle overgrep mot barn og unge over internett

Seksuelle overgrep mot barn og unge over internett er et alvorlig samfunnsproblem, som vi har for lite kunnskap om. Dette vil regjeringen gjøre noe med, og skal nå tildele 8,5 millioner kroner til tre nye forskningsprosjekter.

Det er særlig behovet for ny kunnskap om barn og unge som gjennomfører overgrep mot andre unge.

– Det er bekymringsfullt at en betydelig andel av seksuelle overgrep mot barn og unge over internett begås av andre barn og unge. Dette er spesielt urovekkende med tanke på at det å begå et seksuallovbrudd i ung alder kan øke risikoen for å begå nye overgrep. Derfor trenger vi mer kunnskap om disse personene, for å forstå mekanismene som ligger bak, og hvordan overgrep kan forhindres i fremtiden. Dette er også det klare budskapet jeg har fått i møter, blant annet med politiet i Trøndelag som har jobbet med disse utfordringene over lang tid. Skal vi få forhindre overgrep så må vi også skjønne hvordan vi skal stoppe at folk blir overgripere, sier statsminister Erna Solberg.

Samfunnet blir stadig mer digitalisert med utstrakt bruk av ny teknologi. Den sosiale kontakten foregår i økende grad på digitale plattformer, og utviklingen har akselerert ytterligere som følge av koronapandemien. Man blir lett fortrolig med de nye kontaktflatene, samtidig som de også åpner for misbruk. Risikoen for seksuelle overgrep over internett er en slik alvorlig risiko.

– Vi trenger mer kunnskap om gjerningspersoner, overgrepsutsatte og de arenaene som benyttes for overgrep over internett. Med god kunnskap kan vi i større grad bekjempe denne alvorlige kriminaliteten. Derfor har vi til hensikt å inngå kontrakt med tre ulike leverandører, for å fremskaffe ny og relevant forskning på dette temaet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Det første prosjektet er en kunnskapsoversikt om forskning som kan årsaksforklare seksuelle overgrep mot barn, enten det foregår ansikt til ansikt eller på digital plattform. Forskning som belyser skadevirkningene skal løftes fram. Vi ønsker også kunnskap om virkemidler med god effekt for å forebygge, bekjempe, gi behandling og hjelp innenfor denne tematikken. Det er Sintef som er tiltenkt kontrakt på dette prosjektet. Dette vil gi oss et nyttig kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling fremover.

Det andre prosjektet består av tre ulike analyser av gjerningspersoner og barn og unge utsatt for overgrep, primært over internett. Her er det et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og OsloMet ved NOVA. Dette er et omfattende prosjekt, som vil bidra til bedre fenomenforståelse av tematikken. Dette er helt essensielt for riktig innretning av tiltak på forebyggingssiden, for effektiv etterforskning og for adekvat hjelp etter overgrep. NOVA har nettopp gjennomført en kunnskapsoppsummering – et tilleggsprosjekt i Voldsprogrammet om seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier og vil legge frem en rapport nå i vår.

Til slutt ønsker regjeringen å tildele midler til en kartlegging og analyse av arenaer som brukes til tilgang og deling av overgrepsmateriale. Det dukker stadig opp nye internettbaserte plattformer og tekniske løsninger, med nye kontaktflater for tilgang og deling av overgrepsmateriale Mer kunnskap gir nye posisjoner for effektiv forebygging og etterforskning i slike saker. Et bredt sammensatt forskningsmiljø fra NTNU, samt Oslo- og Trøndelag politidistrikt er tiltenkt denne kontrakten.