Nye nøkkeltall for jordbruk og miljø

Stadig færre av Norges befolkning bor på gård, mens arealet brukt til innmarksbeite har økt med 28 prosent siden 1999. Det viser rapporten "Jordbruk og miljø 2017" som gir oppdaterte tall rundt miljømålene i jordbruksnæringa. Den er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Rapporten er utgitt hvert år siden 1993

I 2016 bodde 7 prosent av den norske befolkningen på gård. Siden 1999 har tallet på gårdsbruk sunket med 42 prosent, og tallet på aktive setre er halvert. Rapporten viser at det er 41 000 aktive gårdsbruk og 886 setre i drift.

Rapporten melder om flere positive utviklingstrekk for miljøet:

  • Flere dyr går på beite
  • Arealet med skjøtsel av kystlynghei øker
  • Besetningen av bevaringsverdige storferaser øker
  • Arealet med tiltak som skal redusere bruken av plantevernmidler øker
  • Arealet som grøftes øker
  • Arealet med miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel øker.
Gård i Hardanger.
Gård i Hardanger. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen