Nye og enklere regler for saksbehandling av bygg skadet i ulykke

Når bygg skades av brann, naturskade eller annen akutt hendelse skal saksbehandlingen bli raskere og enklere. Fra 1. juli gjelder nye regler. – Når ulykken rammer og man står uten bolig eller lokaler er det en fortvilet situasjon. Da er det viktig at vi har gode regler som gjør at man kan komme raskt i gang med arbeidet. Det kan også begrense skadene og gjøre det tryggere for omgivelsene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Hvert år håndterer forsikringsnæringen mellom 600 til 800 saker der bygg har større skader etter ulykker. Sakene har en kostnad på om tre milliarder kroner i året. Det har vært stor variasjon i den kommunale saksbehandlingen av skadesakene. Dette gir uforutsigbarhet og unødige kostnader for boligeiere, bedrifter og samfunnet for øvrig.

 – Det er viktig at boligeiere eller bedrifter som etter brann, flom eller andre akutte hendelser brått står uten hjem eller lokaler, blir godt og tidlig ivaretatt i en vanskelig situasjon. Dette kan også spare oss for betydelige kostnader, sier Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte i april ut flere forslag på høring. Forslagene om enklere saksbehandling av bygg som blir skadet av ulykke ble støttet i høringen, og er vedtatt med kun mindre justeringer etter innspill fra høringsinstanser. Departementet har også vedtatt forslagene som gjelder oppfølging av lovendringer i plan- og bygningsloven, jf. Prop. 110 L (2016-2017).

Høringen hadde også forslag om å begrense muligheten til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg. Det ble foreslått at slikt pålegg kun skulle gis til bygg som er gitt bevaringsstatus i plan, og ikke til bygg som anses som bevaringsverdig etter en skjønnsmessig vurdering. Mange høringsinstanser var negative til dette. – Vi har valgt å lytte til disse innspillene og opprettholder derfor dagens bestemmelse, opplyser Sanner.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen