Historisk arkiv

Nye regler for unge lovbrytere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen har gjennom flere år arbeidet målrettet for å få unge lovbrytere bort fra kriminell virksomhet. Med disse lovendringene har vi styrket rettssikkerheten for en utsatt gruppe unge som det er viktig at samfunnet følger opp på en god måte, sier justisminister Grete Faremo.

En rekke lovendringer som vil styrke unge lovbryteres rettsstilling trer i kraft i dag. Endringene gjelder blant annet pågripelse og varetektsfengsling av unge lovbrytere, og fastsettelse og gjennomføring av straff.

– Regjeringen har gjennom flere år arbeidet målrettet for å få unge lovbrytere bort fra kriminell virksomhet. Med disse lovendringene har vi styrket rettssikkerheten for en utsatt gruppe unge som det er viktig at samfunnet følger opp på en god måte, sier justisminister Grete Faremo.

Regjeringen foreslo en rekke lovendringer og en ny straffereaksjon – ungdomsstraff – for unge lovbrytere i juni 2011. Stortinget vedtok lovendringene i desember 2011. Alle lovendringene kan imidlertid ikke tre i kraft fra i dag. Blant annet forutsetter den nye straffereaksjonen opprettelse av oppfølgingsteam ved alle konfliktråd. Derfor vil lovendringer vedrørende ungdomsstraff først tre i kraft når disse teamene er etablert. Enkelte lovendringer i straffegjennomføringsloven vil heller ikke tre i kraft på nåværende tidspunkt.

Blant lovendringene som trer i kraft 20. januar kan nevnes:
• Kortere fremstillingsfrist for barn
• Plikt for påtalemyndigheten til å varsle barnevernstjenesten om fengsling, og plikt for barneverntjenesten til å møte i fengslingsmøtet
• Rett til forsvarer dersom det er klart at den unge ikke vil bli løslatt innen 12 timer etter pågripelse
• Adgangen til varetektsfengsling av barn begrenses til tilfeller der det er «tvingende nødvendig»
• Vilkårene for varetektsfengsling av barn skal ikke prøves sjeldnere enn hver annen uke
• Forbud mot fullstendig isolasjon under varetekt for mindreårige
• Prøvetiden ved påtaleunnlatelse skal fastsettes individuelt til 6, 12, 18 eller 24 måneder
• Samfunnsstraff skal kunne benyttes for unge under 18 år, også når det ellers ville vært idømt fengsel over ett år
• Ubetinget fengsel skal bare kunne idømmes mindreårige når det er «særlig påkrevd»
• Forvaring kan bare idømmes lovbrytere som var mindreårige på handlingstidspunktet når det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter»
• Plikt for kriminalomsorgen til å vurdere innsettelse av domfelte under 18 år i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller i overgangsbolig
• Plikt for kriminalomsorgen til å vurdere om vilkårene for å overføre domfelte til gjennomføring av straffen utenfor fengsel er oppfylt når halvdelen av straffetiden er gjennomført
• Plikt for kriminalomsorgen til å vurdere om vilkårene for å overføre domfelte til gjennomføring av straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll er tilstede

Til toppen