Nye regler om bærekraftig finans vil ikke tre i kraft fra nyttår

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En foreslått lov som gjennomfører EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning, kan først tre i kraft etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Finansdepartementet forventer at EØS-innlemmelsen kan skje i første halvår 2022.

Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020–2021) foreslått å gjennomføre to EU-forordninger om henholdsvis offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet i en ny lov om bærekraftig finans. Lovforslaget skal etter planen ferdigbehandles i Stortinget før jul. Stortingets første behandling er i dag 14. desember.

Etter Stortingets endelige lovvedtak, vil den foreslåtte loven først kunne settes i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen. Finansdepartementet forventer at forordningene vil kunne tre i kraft i EØS-avtalen i løpet av første halvår 2022.

De to forordningene innfører regler på et område som til nå i hovedsak ikke har vært regulert i norsk rett. At den foreslåtte loven ikke vil kunne tre i kraft fra årsskiftet, er derfor ikke til hinder for at norske aktører som er foreslått omfattet av regelverket, tilpasser seg de nye opplysnings- og rapporteringspliktene på frivillig basis.

Etter lovforslaget skal banker, forsikringsforetak og børsnoterte foretak med over 500 ansatte inkludere informasjon i sine årsrapporter om i hvilken grad deres aktiviteter kan klassifiseres som bærekraftige etter taksonomien. Rapporteringsforpliktelsene for disse foretakene innføres trinnvis:

  • I årsrapportene for regnskapsåret 2021, som legges frem i 2022, skal foretakene bare rapportere om hvorvidt deres aktiviteter er omfattet av taksonomiregelverket.
  • Først i årsrapportene for regnskapsåret 2022 skal ikke-finansielle foretak rapportere om aktivitetene deres oppfyller kriteriene for å defineres som bærekraftige.
  • Finansforetak skal rapportere om andelen utlån til eller investeringer i aktiviteter som oppfyller taksonomikriteriene for første gang i årsrapportene for regnskapsåret 2023.

Finansdepartementet oppfordrer norske foretak som er foreslått omfattet av de nye rapporteringspliktene, om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for regnskapsåret 2021, selv om loven ikke skulle være satt i kraft på tidspunktet for avgivelsen av årsrapporten. Finanstilsynet har redegjort nærmere for når de ulike rapporteringskravene trer i kraft i EU i temarapporten «Strandede eiendeler i rapporteringen fra noterte foretak» (s.7-8). EU-kommisjonen har lagt ut nærmere veiledning om rapporteringskravene i form av svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) på sine nettsider. En oversikt over aktivitetene som er omfattet av taksonomien på nåværende tidspunkt («Taxonomy Compass»), er tilgjengelig på Europakommisjonens nettsider.

For at alle relevante norske aktører skal kunne rapportere i tråd med taksonomien, er det behov for avklaringer knyttet til klassifiseringen av enkelte økonomiske aktiviteter, herunder aktiviteter i bygg- og eiendomssektoren. Regjeringen arbeider med å avklare relevante definisjoner mv., slik at norske aktører kan klassifisere sine aktiviteter i tråd med det foreslåtte regelverket.