Nye regler om slakting av tamrein for omsetning i nærområdet

Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har vedtatt nye regler om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold.

Det gjøres nå unntak i næringsmiddelhygieneregelverket for slakting av inntil 10 tamrein fra egen flokk per siidaandel per reindriftsår som reineieren slakter for omsetning direkte til forbrukere i nærområdet eller reinbeitedistriktet. 

 Det er positivt at vi får dette unntaket på plass før årets slaktesesong, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal.  Unntaket vil gjøre det mulig for reineierne å fortsette med å bruke tradisjonelle slaktemetoder og selge egen rein direkte til forbruker. Tiltaket vil bidra til å skape positive relasjoner mellom forbrukene og reindriften. Samtidig får reindriften gjennom den tradisjonelle slaktingen mulighet til økt verdiskaping gjennom bruk av skinn og biprodukter, sier Blåfjelldal

Dette er en videreføring av et tidligere unntak fra regelverket om hygiene i slakterier mv. for rein og oppdrettsvilt, som ble opphevet da det nye regelverket om næringsmiddelhygiene og kontroll trådte i kraft i Norge 1. mars 2010. 

I høringsrunden kom det inn flere kommentarer knyttet til det opprinnelige forslaget om å etablere et kontrollsystem som omfatter merking og listeføring. Etter konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund er det besluttet at det legges opp til et enklere kontrollsystem som bare omfatter listeføring. 

Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet vil arbeide videre med sikte på en mer fleksibel fremtidig løsning når det gjelder antallet rein som omfattes av unntaksordningen som fastsettes i forskriften. I tillegg vil Mattilsynet videreføre samarbeidet med svenske og finske myndigheter om mulige framtidige endringer i regelverket om slakting og kontroll av tamrein, blant annet med sikte på å fremme et felles forslag for EU-organene.

Til toppen