Nye regler om tvangsmessig tilbakehold av barn i utlendingssaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til endring i reglene om tvangsmessig tilbakehold i utlendingssaker og annen bruk av tvangsmidler i utlendingsloven.

Hovedmotivet har vært et ønske om et tydeligere regelverk i denne typen saker.

– Pågripelse og tvangsutsendelse er inngripende tiltak, dermed er det viktig at det er et klart og tydelig regelverk når dette er nødvendig, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Det foreslås å tydeliggjøre at tvangsmessig tilbakehold av barn for å gjennomføre uttransportering bare kan skje når det er helt nødvendig, og at retten normalt bare skal kunne beslutte internering for tre pluss tre døgn. Tvangsmessig tilbakehold ut over dette skal bare kunne skje i særlige tilfeller, og maksimalt for en uke av gangen.  I praksis vil dette kunne gjelde tilfeller hvor det er avdekket konkrete planer om unndragelse, tilfeller hvor familien tidligere har unndratt seg utsendelse ved å holde seg skjult for politiet, eller for eksempel tilfeller hvor familien er stanset i forsøk på å reise videre til et annet land innenfor Schengen.

– Det viktigste er at vi viderefører politiets adgang til å benytte tvangsmessig tilbakehold når dette er nødvendig for å gjennomføre uttransportering også av barnefamilier, sier Listhaug.

Regelendringen vil omfatte svært få saker. Statistikken viser at det var 7 barn i barnefamilier som var innsatt på Trandum i mer enn 7 dager 2014, 5 i 2015 og 10 så langt i 2016.

– Det er svært viktig å unngå at uttransporteringer blir trenert, slik at vi unngår de samme utfordringene med lengeværende barnefamilier som det har blitt brukt mye ressurser på de senere årene, sier Listhaug

Egen enhet for barnefamilier

Det skal også startes et arbeid for å etablere en egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum, slik at disse kan plasseres i et enda bedre tilrettelagt miljø, og blant annet med mindre nærhet til voksne innsatte og flystøy enn i dag. 

– En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at tvangsmessig tilbakehold kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak, sier statsråden. 

Til toppen