Nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet legger frem nye rutiner for håndtering av kulturminneregistreringer i vindkraftsaker som behandles etter energiloven. Rutinene bygger på at prinsippene i kulturminneloven tilpasses konsesjonsbehandlingen.

Fylkeskommune/Sametinget skal tidlig i behandling av saker vurderer om det er lavt, middels eller høyt potensial for funn av automatisk fredede kulturminner i de aktuelle områdene. Ved lavt funnpotensial, skal det ikke foretas arkeologiske registreringer og ved middels funnpotensial, kan undersøkelsesplikten skje etter konsesjonsvedtak. I de tilfellene potensialet for funn er vurdert som høyt, skal arkeologiske registreringer gjøres før det gis konsesjon.

Rutinene vil gi god ivaretakelse av kulturminneverdier i forbindelse med vindkraftetablering, og innebærer økt forutsigbarhet og likebehandling.

Rutinene iverksettes den 1. desember 2013 og skal prøves ut i en periode på to til tre år før ordningen evalueres.

Last ned dokumentet Utprøving av nye rutiner for kulturminneundersøkelser i vindkraftsaker (pdf).