Nye skogvernområder på nett

I Genressurssenterets database over verneområder i skog, ligger det nå 826 enkeltstående verneområder med skog, i alt 4,3 millioner dekar vernet skogareal som brukere kan søke seg gjennom.

I Genressurssenterets database over verneområder i skog, ligger det nå 826 enkeltstående verneområder med skog, i alt 4,3 millioner dekar vernet skogareal som brukere kan søke seg gjennom. 

Søk i basen gir detaljert info om alle verneområder og treslag, på kommune- og fylkesnivå. 59 nye verneområder og cirka 700 000 dekar har kommet til siden den nettbaserte løsningen ble lansert i 2011. Størst økning i antall nye verneområder finner vi i fylkene Nordland og Nord-Trøndelag. Den største økningen har kommet i antall gran, furu og bjørkereservater. 

Genressursreservater
Verneområdene i Norge bidrar til bevaring av genressurser hos en rekke treslag, såkalt in situ bevaring. Det vil si bevaring på det naturlige voksestedet, og gjør at treslagene blir tatt vare på, samtidig som de får utvikle seg naturlig i forhold til klima og naturgitte forhold.  I databasen ligger både naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder og skog som er administrativt vernet.

I 2013 ble det etablert 23 såkalte genressursreservater i 11 fylker i Norge. Disse er lagt i allerede eksisterende naturreservater, for å ivareta genetisk variasjon og som referanseområder for utvalgte treslag.

Verneområdene i skog bidrar til bevaring av genressurser hos en rekke treslag. Treslagene blir tatt vare på, samtidig som de får utvikle seg naturlig i forhold til klima og naturgitte forhold.
Verneområdene i skog bidrar til bevaring av genressurser hos en rekke treslag. Treslagene blir tatt vare på, samtidig som de får utvikle seg naturlig i forhold til klima og naturgitte forhold. (Foto: John Y. Larsson/Skog og landskap)
Til toppen