Nye skritt på vegen mot en klimaavtale

Det er fortsatt stor uenighet i de internasjonale klimaforhandlingene. Møtet i Bonn ble avsluttet 11. juni. Forhandlerne tok riktignok noen nye skritt på vegen mot målet om å få på plass en klimaavtale i Paris i desember, men mye gjenstår.

- Møtet i Bonn viste at det er langt igjen, men også at landene innser alvoret. Vi har grunn til å håpe på et lite taktskifte i tiden som kommer, i og med at forhandlerne fikk i oppdrag å lage et kortere dokument, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

1.–11. juni møttes landene som er parter under FNs klimakonvensjon til forhandlinger i Bonn. Årets viktigste oppgave for forhandlerne er å bli enige om en ny klimaavtale, som etter planen skal vedtas i Paris i desember 2015 og gjelde fra 2020.

Landene forsøker blant annet å bli enige om hvilke mål som skal gjelde for avtalen og hvor forpliktende den skal være. Dette gjelder hvordan avtalen skal omtale utslippskutt, hvordan utslippene skal reduseres , behov for klimatilpasning og finansiering av klimatiltak i fattige land. Et særlig vanskelig punkt er å avklare hvilke klimatiltak ulike land skal påta seg under den nye avtalen.

Norge legger opp til å oppfylle sine forpliktelser sammen med EU. Regjeringen er derfor blant annet opptatt av at avtalen legger til rette for at land kan gjennomføre sine forpliktelser i fellesskap og slik oppnå mer, for eksempel ved bruk av markedsmekanismer som internasjonale kvotesystemer.

- Vi har hatt mange gode diskusjoner om norske forslag i forhandlingene, blant annet om langsiktig mål for avtalen, hvordan den skal struktureres og hvordan vi skal sikre at landene oppfyller forpliktelsene sine, sier Norges forhandlingsleder Aslak Brun.

Norge er også opptatt av at den nye avtalen skal ha et rammeverk for å redusere utslippene av klimagasser knyttet til avskoging. På dette området kom viktige brikker på plass under forhandlingene i Bonn, nemlig Enighet om skogbevaring på klimamøte i Bonn 

Forhandlingene tar nå utgangspunkt i en tekst der alle landene har lagt inn sine forslag. Dokumentet er på 85 sider, og det viser at det fortsatt er stor uenighet. På siste dag av møtet i Bonn fikk lederne av forhandlingene i oppdrag å utarbeide et nytt og kortere forhandlingsdokument. Teksten skal fortsatt ivareta alle landenes forhandlingsposisjoner, og den skal legges fram i løpet av juli.

- Jeg er glad for at den nye forhandlingsteksten vil ,skille mellom tekst som hører hjemme i den formelle avtaleteksten og tekst landene bør vedta i egne beslutninger fra partsmøtet Dette er et norsk forslag som vi håper kan skape større fremgang i forhandlingene, sier Brun

Landene er nå enige om å intensivere arbeidet fram mot desember. Det er lagt opp til to nye forhandlingsmøter i Bonn før landene møtes for å endelig vedta den nye avtalen i Paris i desember. Møtelederne har også utpekt 11 tilretteleggere som skal bistå i arbeidet med å oppnå enighet om vanskelige temaer i den nye avtalen, blant annet , fagdirektør Georg Børsting fra Norge.

Til toppen