Nye styremedlemmer i Statskog SF

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Foretaksmøtet i Statskog SF 22. juni 2017 har gjenvalgt Gunnar Olofsson som styreleder i Statskog SF for perioden 2017-2019. Nestleder i styret Eli Reistad og styremedlem Hans Aasnæs er også gjenvalgt. Foretaksmøtet har valgt to nye styremedlemmer, Christine Tørklep og Ole Johan Jonsson Eira. De ansatte i Statskog SF har valgt Tom-Rune Eliseussen og Merete Bøe som sine representanter i styret.

Christine Tørklep.
Christine Tørklep. Foto: Bo Mathisen

Christine Tørklep, f. 1975, er ansatt i Norsk gjenvinning AS, hvor hun er Key account manager. Hun var tidligere leder og porteføljeforvalter for bærekraftige investeringer i Storebrand kapitalforvaltning AS. Tørklep er utdannet ingeniør i miljøteknikk fra Universitetet i Agder, har en master i miljøstrategi og bærekraftig utvikling fra University of Surrey og MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges handelshøyskole. Hun er styremedlem i Greenstat AS, medlem av Klimarådet og styremedlem i Teknologirådet. 

Ole Johan Jonsson Eira.
Ole Johan Jonsson Eira. Foto: Sanne-Marja Utsi

Ole Johan Jonsson Eira, f. 1985,  er selvstendig næringsdrivende innen reindrift i Troms. Har fagbrev i reindrift. Eira er leder av styret i Gieals reinbeitedistrikt og nestleder i styret i Troms Reindriftssamers lokallag (TRF).  Han har også deltatt i styringsgrupper og referansegrupper for kommuneprosjektet i Troms, og i arbeidet med regionalplan for reindrift i Troms.  

Tom-Rune Eliseussen
Tom-Rune Eliseussen Foto: Statskog

Tom-Rune Eliseussen, f. 1972, er ansatt som seniorkonsulent/eiendomsutvikler i Statskog SFs regionkontor i Troms, og har kontorsted på Moen i Målselv kommune. Utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole med mastergrad og spesialisering innen bedriftsøkonomi og organisasjonsteori. Styreverv og styreleder i en rekke selskap. Hovedverneombud i Statskog SF. Eliseussen har vært ansatt i Statskog SF siden 2010. 

Merete Bøe.
Merete Bøe. Foto: Statskog

Merete Bøe, f. 1959, er ansatt som eiendomskonsulent på Statskog SFs regionkontor i Nordland, og har kontorsted i Fauske. Har tatt ulike fag innen bedriftsøkonomi og administrasjon ved Nordland distriktshøyskole. Styreleder i Norsk tjenestemannslag forening 30 Statskog SF og leder av NTL Statskog. Bøe ble ansatt i Direktoratet for statens skoger 1992, og har vært ansatt i Statskog SF siden opprettelsen 1993. 

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.