Nye styremedlemmer i Statskog SF

Foretaksmøtet i Statskog SF 22. juni 2017 har gjenvalgt Gunnar Olofsson som styreleder i Statskog SF for perioden 2017-2019. Nestleder i styret Eli Reistad og styremedlem Hans Aasnæs er også gjenvalgt. Foretaksmøtet har valgt to nye styremedlemmer, Christine Tørklep og Ole Johan Jonsson Eira. De ansatte i Statskog SF har valgt Tom-Rune Eliseussen og Merete Bøe som sine representanter i styret.

Christine Tørklep.
Christine Tørklep. Foto: Bo Mathisen

Christine Tørklep, f. 1975, er ansatt i Norsk gjenvinning AS, hvor hun er Key account manager. Hun var tidligere leder og porteføljeforvalter for bærekraftige investeringer i Storebrand kapitalforvaltning AS. Tørklep er utdannet ingeniør i miljøteknikk fra Universitetet i Agder, har en master i miljøstrategi og bærekraftig utvikling fra University of Surrey og MBA i økonomisk styring og ledelse fra Norges handelshøyskole. Hun er styremedlem i Greenstat AS, medlem av Klimarådet og styremedlem i Teknologirådet. 

Ole Johan Jonsson Eira.
Ole Johan Jonsson Eira. Foto: Sanne-Marja Utsi

Ole Johan Jonsson Eira, f. 1985,  er selvstendig næringsdrivende innen reindrift i Troms. Har fagbrev i reindrift. Eira er leder av styret i Gieals reinbeitedistrikt og nestleder i styret i Troms Reindriftssamers lokallag (TRF).  Han har også deltatt i styringsgrupper og referansegrupper for kommuneprosjektet i Troms, og i arbeidet med regionalplan for reindrift i Troms.  

Tom-Rune Eliseussen
Tom-Rune Eliseussen Foto: Statskog

Tom-Rune Eliseussen, f. 1972, er ansatt som seniorkonsulent/eiendomsutvikler i Statskog SFs regionkontor i Troms, og har kontorsted på Moen i Målselv kommune. Utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole med mastergrad og spesialisering innen bedriftsøkonomi og organisasjonsteori. Styreverv og styreleder i en rekke selskap. Hovedverneombud i Statskog SF. Eliseussen har vært ansatt i Statskog SF siden 2010. 

Merete Bøe.
Merete Bøe. Foto: Statskog

Merete Bøe, f. 1959, er ansatt som eiendomskonsulent på Statskog SFs regionkontor i Nordland, og har kontorsted i Fauske. Har tatt ulike fag innen bedriftsøkonomi og administrasjon ved Nordland distriktshøyskole. Styreleder i Norsk tjenestemannslag forening 30 Statskog SF og leder av NTL Statskog. Bøe ble ansatt i Direktoratet for statens skoger 1992, og har vært ansatt i Statskog SF siden opprettelsen 1993. 

Om Statskog SF

Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 60.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Statskog SF er organisert som statsforetak og eierskapet forvaltes av Landbruks- og matdepartementet. Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre. 

 

Til toppen