Nye ti millioner til oppfølgings- og losordningen

Regjeringen styrker innsatsen for å hindre frafall fra skole og arbeid blant ungdom. Tilskuddsordningen Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom økes nå med 10 millioner kroner.

Etter økningen i revidert nasjonalbudsjett, er tilskuddsordningen i år på totalt 22,7 millioner kroner.

Tett oppfølging
Tilskuddsordningen Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom ble etablert i 2014, og retter seg mot ungdom mellom 14 og 23 år, som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Målet med ordningen er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og på den måten bidra til bedre skoleprestasjoner og øke gjennomføringen i den videregående skolen.

– Kunnskap og utdanning er viktigere enn noen gang, og vi vet at unge som ikke fullfører videregående opplæring har langt større sannsynlighet for å havne i arbeidsledighet eller ende opp som mottakere av offentlige stønader, enn dem som fullfører, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Gjennom oppfølgings- og losordningen skal ungdommene få én person – en los – å forholde seg til. Losen skal sørge for tett oppfølging, og bidra til at ungdommene kan dra nytte av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester.

Unge med mange utfordringer
Ungdom som har manglende skoletilknytning har ofte sammensatte utfordringer, knyttet til blant annet manglende omsorg og støtte fra foreldre, sosial isolasjon, mobbing og helseproblemer i form av rusmisbruk, psykiske vansker og nedsatt funksjonsevne. Derfor er losarbeidet forankret i et tverretatlig samarbeid i kommunene. Sentrale aktører i oppfølgingen er barnevern, NAV, grunnskoler og videregående skoler, oppfølgingstjenesten og eventuelt andre oppsøkende virksomheter i kommunene.

Ordningen er en videreføring av det treårige forsøksprosjektet Losprosjektet som ble avsluttet i 2013. Prosjektet ble evaluert av NOVA i 2014, og viste gode resultater. Derfor ønsker regjeringen å utvide satsingen for å forebygge frafall blant ungdom. Satsingen er et av tiltakene i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom.

Her er oversikten over tildelingen

Til toppen