Historisk arkiv

Nye forskrifter til alkoholloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet


95/02577 EM/TC

05.07.95

Vedlegg til pressemelding nr. 72 fra Sosial- og helsedepartementet av 27.7.95

Til høringsinstansene

FORSKRIFTER TIL ALKOHOLLOVEN

A. Stortinget vedtok 16. juni 1995 endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m v av 2. juni 1989 nr 27, jf vedlegg. Endringen gjelder ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m v.

Sosial- og helsedepartementet tar sikte på å sette ordningen i verk 1. januar 1996.

B. Vedlagt følger utkast til følgende forskrifter:

1. Mellommenns adgang til å oppta bestilling på alkoholholdig drikk.

Forskriften vil erstatte flere eldre forskrifter om mellommenn i alkoholomsetningen, såkalte agenter, og vil innebære en klar forenkling sammenlignet med gjeldende forskrifter. Samtidig reguleres nye former for mellommannsvirksomhet som kan oppstå som følge av at engrossalg av alkohol ikke lenger er en enerett for A/S Vinmonopolet.

2. Innførsel av vareprøver.

Forskriften vil gi mellommenn adgang til, uten bevilling, å innføre til landet en begrenset mengde alkohol som er nødvendig for en bedømmelse eller en presentasjon av produktet overfor bevillingshavere.

3. Innførsel av alkoholholdig drikk.

Forskriften vil gi reisende adgang til - utover avgiftsfri kvote - å innføre inntil 4 liter brennevin eller vin og 10 liter øl til personlig bruk mot betaling av avgift. Dette er en videreføring av gjeldende bestemmelser om hva som kan innføres ved såkalt forenklet fortolling. Bestemmelsene er i samsvar med Sosialkomiteens merknader i Innst O nr 74 (1994-95).

Forskriften vil videre gi private anledning til å innføre inntil 2 liter alkoholholdig drikk når denne er mottatt som gave. I tillegg kan private ta med alkoholholdig drikk som flyttegods fra utlandet. I begge tilfellene kreves Rusmiddeldirektoratets samtykke. Gaveordningen tilsvarer til en viss grad A/S Vinmonopolets nåværende importordning. Denne hadde imidlertid ikke formelle volumbegrensninger.

I tillegg vil forskriften fortsatt gi fremmede makters representasjoner i Norge adgang til å innføre alkohol for tjenstebruk etter samtykke fra Utenriksdepartementet.

4. A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m v.

Forskriften vil erstatte någjeldende forskrift av 21.desember 1993 om Vinmonopolets innkjøp og produktutvalg av brennevin, vin og sterkøl.

Forskriften vil i hovedsak tilsvare gjeldende forskrift. Enkelte tekniske endringer må gjøres som følge av endringene i alkoholloven. I tillegg vil A/S Vinmonopolets produktuktutvalg utvides med et partiutvalg og et bestillingsutvalg. Med partiutvalg menes produkter som det kjøpes inn et begrenset parti av. Bestillingutvalget vil gi grossistene rett til å få produkter registrert i en spesiell prisliste, som er tilgjengelig i alle utsalg.

Videre vil det bli gitt regler om A/S Vinmonopolets prisfastsetting. Priskalkylen skal være bygget opp slik at det enkelte produkt i produktutvalget selges til samme pris over hele landet. Enhver vil få rett til innsyn i prisfastsettelsen. A/S Vinmonopolet kan kreve at grossistene skal levere sine produkter til samtlige utsalg i landet til samme pris. Disse bestemmelsene er i samsvar med merknadene fra Sosialkomiteen i Innst O nr 74 (1994-95).

5. Bevillingshavers adgang til å benytte alkoholholdig drikk som gave, lønn eller utbytte samt å selge alkohol til ansatte.

Forskriften er ny og vil sette forbud mot at bevillingshavere benytter alkoholholdig drikk som lønn eller utbytte. De fleste bryggeriene praktiserer i dag en ordning med gratis alkohol- eller mineralvannskvoter som del av lønnsavtaler. For å unngå at de ansattes lønnsavtaler må reforhandles innenfor tariffavtaleperioden, gis en overgangsbestemmelse som tillater uttak av alkohol ut avtaleperioden for dem som allerede har avtale om det.

Videre vil forskriften gi bevillingshaver adgang til å selge alkohol til ansatte. Salgsadgangen begrenses til visse kvoter pr år. Bevillingshaver har som utgangspunkt ikke adgang til å selge til forbruker. Bestemmelsen er derfor nødvendig for å gi bevillingshavere mulighet for slikt salg til ansatte. Forskriften er stort sett i samsvar med A/S Vinmonopolets praksis i dag. For bryggeriene representerer forskriften en begrensning i det deres salg til bl a ansatte har vært mulig uten bevilling.

Forskriften vil i tillegg avskjære bevillingshaver fra å gi alkohol som gave i markedsføringsøyemed. Dette er nytt. Bakgrunnen for dette er at faren for press på forbrukerne gjennom ulike former for markedsføring øker ved at engrosmarkedet åpnes for flere aktører.

6. Sikkerhet for alkoholavgift.

Tilfredsstillende sikkerhet for betaling av alkoholavgifter vil være et vilkår for å inneha bevilling.

7. Sikring av varelager.

Tilfredsstillende sikring av varelager er et vilkår for tildeling av bevilling. Forskriften vil regulere nærmere hvordan lageret må være innrettet for å oppfylle kravet om å være tilfredsstillende sikret.

Kravene må være strengest i de tilfeller det lagres brennevin.

8. Søknadsgebyr.

Forskriften regulerer størrelsen på det gebyr søker må betale for å få behandlet en søknad om tilvirkning eller engrossalg av alkoholholdig drikk. Gebyret er differensiert etter alkoholtype, og er kr 15.000,- for øl, kr 20.000,- for vin og kr 25.000,- for brennevin.

Det foreslås videre at størrelsen på gebyret differensieres etter hvor mange lagre søker har.

9. Plikt for bevillingshaver til å avgi opplysninger til statistiske formål.

Opphevelsen av A/S Vinmonopolets eneretter medfører at informasjon som tidligere var samlet i ett selskap, nå spres på flere aktører. Av hensyn til behovet for oversikt over alkoholomsetningen, pålegges bevillingshaverne å gi opplysninger om import, engrossalg og tilvirkning til statistiske formål.

10. Føring og bruk av register med opplysninger om innehavere av engros- eller tilvirkningsbevillinger.

I følge alkoholloven skal det føres et register med opplysninger om innehavere av engros- og tilvirkningsbevilling. Forskriften vil gi regler om at Rusmiddeldirektoratet er registeransvarlig, og om føring og bruk av registeret. Det foreslås at reglene utformes etter modell av Datatilsynets konsesjoner for personregister.

11. Bevillingsgebyr.

I følge alkoholloven skal det betales et gebyr for utøvelsen av engros- og tilvirkningsbevilling. Gebyret skal beregnes på grunnlag av omsatt mengde alkoholholdig drikk. Det foreslås i forskriften at gebyret skal betales etter en sats fastsatt av Sosial- og helsedepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Det foreslås dessuten fastsatt et minstegebyr.

Forskriften vil videre gi regler om når gebyrplikten inntrer, grunnlaget for gebyret, betalingsfrist, betalingsmåte etc tilsvarer reglene for betaling av toll og særavgifter.

C. Departementet vil forøvrig vise til Ot prp nr 51 (1994-95) og Innst O nr 74 (1994- 95) samt til de spesielle kommentarer til den enkelte forskrift.

De steder i forskriftene hvor det er brukt benevningen "departementet", menes Sosial- og helsedepartementet. Andre departementer nevnes eksplisitt.

Myndigheten til å administrere den nye bevillingsordningen er lagt til Rusmiddeldirektoratet i samsvar med Stortingets vedtak.

Enkelte forskrifter er nye, mens for andre er gjeldende forskrift blitt revidert. Dette er kommentert i forbindelse med hver enkelt forskrift.

D. Samtidig med ikrafttredelse av de nye forskriftene vil følgende forskrifter oppheves:

1. Forskrift av 24. juni 1927 om mellommenns adgang til opptagelse av bestilling på og innførsel av prøver av brennevin (mellommannsforskrifter for brennevin), gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927, videreført med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 6-2.

2. Forskrift av 21. oktober 1927 om opptagelse av bestilling på vin, fruktvin og mjød (mellommannsforskrifter) gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927, videreført med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 6-2.

3. Forskrift av 11. oktober 1963 om opptak av bestilling på øl (mellommannsforskrift) gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927, videreført med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 6-4 tredje ledd.

4. Forskrift om A/S Vinmonopolets innkjøp og produktutvalg av brennevin, vin og sterkøl av 21. desember 1993 nr 1218 gitt med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 2-3 og kgl res av 22. september 1989 nr 947.

5. Forskrift av 3. oktober 1930 om utførsel og gjennomførsel fra og til utlandet av brennevin og vin, gitt med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927, videreført med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr 27 § 2-3.

E. Av hensyn til brukerne, som må gis mulighet til å innrette seg etter de nye forskriftene, tar departementet sikte på å kunngjøre forskriftene i god tid før den nye bevillingsordningen trer i kraft. Eventuelle merknader til forslagene sendes Sosial- og helsedepartementet innen 15. september 1995.

Departementet har forøvrig under utarbeidelse forskrifter om etablering av en egen nemnd for behandling av klager over A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m v. Departementet tar sikte på at også denne skal tre ikraft 1. januar 1996. Forslag til forskrift vil bli sendt ut senere.

Med hilsen

Knut Brofoss e.f.

Ketil Bentzen

Vedlegg:

- høringsliste

- lovutkast

- forslag til nye forskrifter


Lagt inn 31 juli 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen