Avtaler om nye EØS-midler og tollfrie fiskekvoter

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I statsråd i dag ble det gitt fullmakt til å undertegne avtalene med EU om nye EØS-midler og protokollen for markedsadgang for norske fiskeprodukter til EU for perioden 2014 - 2021.

På rådsmøte i EU i går (21. april) ble det vedtatt en beslutning om
undertegning og midlertidig anvendelse av avtalene om en ny norsk- og en ny EØS-finansieringsordning for 2014-2021, samt en tilleggsprotokoll om handel med fisk.

Det arbeides for at undertegning kan finne sted i begynnelsen av mai. Regjeringen vil deretter så raskt som mulig oversende en proposisjon til Stortinget hvor det anmodes om samtykke til å ratifisere avtalene.

- Jeg ser fram til at avtalene om EØS-midler for perioden 2014-2021 undertegnes, slik at vi kan starte forhandlinger med hvert mottakerland om hvilke programmer som skal opprettes for å bidra til sosial og økonomisk utvikling og økt samarbeid mellom Norge og mottakerlandene, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Hovedprioriteringene for innsatsen i kommende periode:

  • Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • Sosial inkludering, sysselsetting blant ungdom og fattigdomsbekjempelse
  • Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippsøkonomi
  • Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og friheter
  • Justis- og innenrikssaker

Hovedprioritetsområdene legger vekt på områder hvor Norge har særskilt kompetanse. Nytt i den kommende perioden blir opprettelsen av egne fond rettet mot ungdomsledighet og regionalt samarbeid innenfor EØS-midlene. Dette åpner for samarbeid med blant annet Moldova og Ukraina.

To finansieringsordninger

Støtten er samlet i to finansieringsordninger. Den ene er finansiert av Norge, Island og Liechtenstein (EEA Grants), den andre er finansiert av Norge alene (Norway Grants). Samlet støtte over syv år utgjør 2801,8 millioner euro, 400 millioner euro per år. Norges årlige bidrag er om lag 391 millioner euro.

Mottakerland er Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Bedre adgang for norsk fisk til EU

Protokollen for fisk og fiskeprodukter forhandles parallelt med EØS-finansieringsordningene, og dekker samme tidsperiode. Kvotene det forhandles om gjelder kompensasjon for tapt markedsadgang som følge av EUs utvidelser med nye land som Norge tidligere hadde frihandelsavtaler med.

- Dette er en viktig avtale for en av våre viktigste eksportnæringer. Fiskeriprotokollen forbedrer sjømatnæringens markedsadgang, og gir næringen bedre forutsigbarhet på EU-markedet. Jeg ser derfor frem til at den undertegnes og raskt kan tre i kraft, sier fiskeriminister Per Sandberg.