Regler om ny mat innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 11. juni, ble 57 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var regler for ny mat og Norges deltakelse i PROGRESS-delen av EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon.

EØS-komiteen 11. juni 2015
Fra møtet i EØS-komiteen 11. juni 2015. Fra venstre: ministerråd Aud Hellstrøm, EU-ambassadør Atle Leikvoll og minister Niels Engelschiøn. Foto: Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

Forordningen om ny mat gir regler for godkjenning og merking av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser som ikke har vært brukt i betydelig grad innen EU før forordningen trådte i kraft i 1997. Eksempel på ny mat er søtningsplanten stevia og nonijuice.

Ny mat-produkter skal godkjennes før de kan omsettes på markedet. Vilkåret for å gi godkjenning er at næringsmidlene ikke utgjør en fare for forbrukeren eller villeder forbrukeren. De skal heller ikke skille seg så mye fra den matvaren de er ment å erstatte at et normalt inntak vil være ernæringsmessig uheldig. Det stilles spesifikke krav til merking utover det generelle regelverket for merking av næringsmidler. Tilsetningsstoffer, aromastoffer, ekstraksjonsstoffer og enzymer er ikke omfattet av forordningen.

Forordningen om ny mat var den lengst utestående av EU-rettsakten som ennå ikke var innlemmet i EØS-avtalen. Etter 18 år med diskusjoner og forhandlinger er det oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om en tilpasningstekst.

Programmet for sysselsetting og sosial innovasjon

EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon for perioden 2014 – 2020 har som formål å bidra til å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene. Til nå har Norge kun deltatt i den såkalte EURES-aksen av programmet.

EURES er et samarbeidsnettverk mellom EU-Kommisjonen og de nasjonale arbeidsmarkedsetatene som skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselsettingsmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Samarbeidet bistår med rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning.

På møtet i EØS-komiteen ble det innlemmet en forordning som gjør at Norge også deltar i den såkalte PROGRESS-aksen av EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon. PROGRESS vil blant annet gi støtte til utvikling og utprøving av innovative tiltak innenfor arbeids- og sosialpolitikken samt gi økonomisk støtte til europeiske og nasjonale organisasjoner for å styrke deres evne til å utvikle, fremme og gjennomføre aktiviteter, relevant regelverk og lovgivning.

Deltakelse i PROGRESS vil gi norske myndigheter, organisasjoner og forskningsmiljøer anledning til å delta i programmets utlysninger av studier og prosjektmidler, samt deltakelse i aktiviteter og nettverksbygging. PROGRESS åpner for samarbeid med internasjonale organisasjoner, spesielt Europarådet, OECD, ILO, FN og Verdensbanken, og også med tredjeland som ikke deltar i programmet.

Her kan du lese mer om rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 11. juni.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 10. juli 2015.

Til toppen