Nytt om adopsjon

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fastsatt forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.

Forskriften gir blant annet regler om

  • virkeområde og formål
  • hvem som kan søke om å adoptere
  • utredning av adopsjonssøkere
  • forhåndssamtykke til adopsjon
  • krav til adopsjonssøkere
  • adopsjonsforberedende kurs
  • søknad om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav 
  • opplysningsplikt om endringer og nye forhold

Forskriften  tydeliggjør saksbehandlingen og krav til søkere ved adopsjon av barn fra utlandet. Forskriften bygger i stor grad videre på tidligere retningslinjer om utenlandsadopsjon. Forskriften fastsetter at det skal foreta en helhetlig vurdering av om søkerne er egnet for å adoptere. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk før  forhåndssamtykke gis.  

Utredning av adopsjonssøkere er flyttet fra kommune til Bufetat fra 1. februar 2015

Oppgaven med å utrede adoptivsøkere flyttes fra kommunene til regionene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) fra 1. februar 2015. Dette gjelder søknader om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet og søknad om adopsjon her i landet der biologiske foreldre ber om bistand til å adoptere bort barnet.

Kommunen skal utrede ferdig søkere der søknad om forhåndssamtykke og om fornyelse av forhåndssamtykke er kommet til kommunen før 1. februar 2015. Bufetat skal utrede søkere der slik søknad har kommet inn fra 1. februar 2015. Søknader om adopsjon skal fra 1.februar 2015 sendes til regionene i Bufetat. 

Til toppen