Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 22221-22240 av 22494 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsbudsjettet 2014: Vederlag for nye oppdrettskonsesjoner til kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Havbruksnæringen trenger tilgang på egnet sjøareal for å kunne vokse. - Derfor bør kommuner som stiller arealer til disposisjon for havbruksnæringen, få sin del av inntektene fra oppdrettstillatelsene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Trygg oppvekst for barn og unge

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Alle barn har rett til en trygg og god barndom og oppvekst. Barn under barnevernets omsorg er ekstra sårbare. Derfor styrker regjeringen skoletilbudet og tilsynet for barnevernsbarn, og fosterhjemsforeldre skal få en styrket veiledningstjeneste.

 • De frie teaterscenene styrkes

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Vi ønsker å legge til rette for flere visninger av scenekunst laget av frie grupper. Derfor styrker vi de programmerende scenene, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Styrker omsorgstjenestene i kommunene

  08.11.2013 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 92,3 millioner til ytterligere 500 heldøgns omsorgsplasser i 2014. Til sammen gis det rom for 2500 plasser. I tillegg satser regjeringen på å heve kompetansen.

 • Flere funksjonshemmede får mulighet til å være aktive

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen styrker den økonomiske rammen for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år med 30 millioner kroner.

 • Midler til erstatningshunder for servicehundbrukere

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til kjøp av erstatningshunder for brukere som tidligere har fått tildelt servicehund.

 • Starter satsingen på folkebibliotekene

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  - Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 • Regjeringen trapper opp arbeidet for de aller fattigste

  08.11.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Verdensbankens internasjonale utviklingsfond (IDA) får de neste tre årene 2,6 milliarder bistandskroner fra Norge. Det er en økning på 260 millioner kroner i forhold til Norges forrige treårige bidrag.

 • En aktiv likestillingspolitikk

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  - Regjeringen skal jobbe aktivt med likestilling gjennom det eksisterende apparatet og i tillegg må de ulike samfunnssektorene yte sitt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Regjeringen mener håndhevingsapparatet

 • Øker aktiviteten i Kystvakten

  08.11.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kystvakten med 8,9 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013-budsjettet og 13,9 mill. kroner mer enn forslaget fra forrige regjering.

 • Statsbudsjettet 2014: 100 millioner kroner til mer politikraft

  08.11.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke politiet med 100 millioner kroner. Ved å tilsette flere sivile som kan utføre oppgaver polititjenestemenn gjør i dag, vil politikraften øke.

 • Statsbudsjettet 2014: : 35 millioner mer til marin forskning

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye regjeringen ønsker å styrke Norges stilling som sjømatnasjon. I tilleggsproposisjonen foreslår derfor regjeringen en økt satsning med 35 millioner kroner for marin forskning. - Dette er en direkte oppfølging av Høyre-FrP-regjeringens

 • Omlegging av pressestøtte

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen har som mål at avisenes økonomiske avhengighet av statlig støtte reduseres. I sitt budsjettforslag for 2014 foreslår regjeringen at pressestøtten reduseres med 26,2 millioner kroner i forhold til 2013. Pressestøtten blir da på 281,7

 • Seks millioner kroner mer til kor

  08.11.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår en styrking av korfeltet i budsjettet for 2014. Det foreslås en særskilt satsing på Det Norske Solistkor og Kor Vest for å løfte fram det beste i korfeltet.

 • Mer forskning i næringslivet

  08.11.2013 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Regjeringen foreslår derfor å styrke ordninger som vil bidra til mer forskning i og for næringslivet.

 • Kraftig styrking av barnevernet

  08.11.2013 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen foreslår 10 millioner kroner til tiltak som skal gi barn i barnevernet bedre tilpasset skolegang.

 • Gjeninnfører stønad til rimelige hjelpemidler

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 2014 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. - Regjeringen tar grep for dem som trenger det mest. Dette vil gi flere en enklere hverdag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Økt innsats for personer med nedsatt arbeidsevne

  08.11.2013 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vil ha flere i jobb og øker antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne med 1000 plasser i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2014.

 • Ambisiøs videreføring av norsk klima- og skogsatsing

  08.11.2013 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen viderefører det norske klima- og skoginitiativet som et ambisiøst og resultatorientert bidrag for å redusere klimagassutslipp.

 • Arveavgiften fjernes fra 2014

  08.11.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil fjerne arveavgiften på arv og gaver allerede fra 2014. - Arveavgiften rammer ofte de med lave og vanlige lønnsinntekter, og det oppleves som svært urettferdig å måtte betale en høy avgift for å arve et barndomshjem eller familiens

Til toppen