Nyhetsbrev fra konkurranseråden

Rapport fra konkurranseråd Geir Bekkevold, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Høsten 2011 har vært spennende og arbeidet med regelverket i Handlingsplanen for det indre marked har stått sentralt. Dette og blant annet arbeidet med statsstøtte i 2012 kan du lese om i nyhetsbrevet fra konkurranseråd Geir Bekkevold.

Under følger en smakebit av hva du kan lese mer om i nyhetsbrevet.

Bruk av regelverket for statsstøtte har vært et viktig element for å ivareta det indre marked under den økonomiske krisen. I perioden 2008-2010 hadde landene som er med i EUs indre marked et støttenivå på rundt 37 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), noe som tilsvarer cirka 12 500 milliarder norske kroner. 1. desember 2011 vedtok Europakommisjonen å videreføre dette midlertidige regimet for statsstøtte i 2012.

EUs oppdaterte regelverk for kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI), hvor Europakommisjonen vedtok deler av nytt regelverk 20. desember 2011.

- Forslaget til oppdatering av regelverket om offentlige anskaffelser fra 2004, samt forslaget til direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter. Dette er gitt høy prioritet av det danske formannskapet for EUs råd første halvår 2012.  Planen er at nytt regelverk skal være på plass innen 30. juni 2014.

- Aktuelle saker for EFTA-domstolen; herunder anker på statsstøttevedtak fattet av ESA; Aker Brygge, Hurtigruten og offentlig finansiering av nasjonal digital læringsarena.

- Arbeidet med kollektivt tvistemål (ADR) som nå legges fram til behandling i EUs Råd og i Europaparlamentet. Planen er at vedtak skal fattes innen utgangen av 2012.

- Forbrukervare/-dagligvaresektoren der Europakommisjonen arbeider med å lansere et initiativ for å bekjempe uredelig praksis mellom næringsdrivende i verdikjeden og hvor forslag ventes framlagt innen sommeren 2012.

Arbeidet med statsstøtte i 2012
Kommissær i DG Konkurranse, Joaquín Almunia, har varslet at en vil se på hvordan offentlig støtte skal bidra til til vekst og dynamikk i samfunnet og vil prioritere reformarbeidet under siste del av sin periode som kommissær. Årsaken er at dagens regelverk er meget kompleks og består av om lag 30 ulike instrumenter og med mangel på samsvar. Blant målsettinger for revisjonsarbeidet er:  

- Konsentrasjon av resursene og med fokus på de saker som virker mest forstyrrende for det indre marked og koblingen til EUs politikk for å fremme vekst og sysselsetting som er sentrale mål i EU 2020-strategien.

- Klargjøring av regelverket ved klare regler på forhånd (’ex ante’) for hva som menes med ’god støtte’ inn i regelverket.

- Forenkle regelverket ved å utarbeide klare tidsplaner for vedtak, og forbedre og strømlinjeforme dagens prosedyrer.

- Styrket og mer målrettet håndhevelse av regelverket.

- Styrke samarbeidet med medlemslandene.

Punktene vil bli nærmere presentert av Kommissær Almunia på DG Konkurranses arrangement European Competition Forum, 2. februar i Brussel.

På støttesiden vil en rekke retningslinjer bli opdatert i løpet av 2012 eller 2013. Sentralt står revisjonen av dagens retningslinjer for regionalstøtte som løper ut 2013. Også regelverket for statsstøtte til filmsektoren; krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter; samt for forskning, utvikling og innovasjon vil komme opp til vurdering.

Nyhetsbrevet fra konkurranseråd Geir Bekkevold kan leses i sin helhet her.