Nytt arbeidsprogram for EUs grensebyrå

Med bakgrunn i kriseoppslag om situasjonen i Hellas og Lampedusa kan publikum ha fått inntrykk av at det samlete presset av ulovlig innvandring i Europa har økt. Hovedbildet er imidlertid at totalvolumet ligger relativt stabilt, men at det er sterke forskyvninger. Migrasjonsråd Magne Holter rapporterer.

Frontex’ direktør Illka Laitinen presenterte på et møte i Brussel 14. februar Frontex sitt arbeidsprogram for 2011. Frontex er EUs grensekontrollbyrå, og også Norge deltar i byrået.

Den senere tid har deler av EUs yttergrenser vært utsatt for stort press og grensebyrået har kommet til unnsetning. I november i fjor ble en uttrykningsstyrke plassert på landgrensen mellom Hellas og Tyrkia. I disse dager styrkes sjøkontrollen mellom Tunis og den italienske øya Lampedusa. Mellom disse operasjonene har Frontex presentert en generell beskrivelse av situasjonen for EUs yttergrenser og for ulovlig innvandring og sine planer for 2011. Til tross for sterkt press mot deler av grensen, viser totaltallene for 2010 liten endring fra 2009.  

Nedgang totalt, men økning i Norge
Samlet sett viser nivået for ulovlig innvandring til EU- og Schengen-området en nedadgående tendens. Tallet på tredjelandsborgere med ulovlig opphold anslås å være 15 prosent lavere enn for ett år siden. Men selv om det har vært en samlet reduksjon, har noen land sett en økning. Norge er blant disse, sammen med blant andre Sverige, Nederland, Sveits og Østerrike. De store EU-landene og landene i sør har hatt en klar reduksjon. Tallet på oppdagede ulovlige grensepasseringer var omtrent på samme nivå i 2010 som året før, men det har vært betydelige regionale forskyvninger. Mens ulovlige passeringer ble redusert over Middelhavet, økte de med fem ganger på grensen mellom Hellas og Tyrkia. På denne grensen var det igjen en klar overgang fra passeringer over sjøgrense til landgrense. De største nasjonsgruppene for ulovlig grensepassering var albanere, afghanere, algirere, somaliere, palestinere og pakistanere.  

Forfalsket reisedokumenter fra EU-land
109 000 ble nektet innreise i 2010, noe som var en reduksjon på 4 prosent i forhold til året før. De største nasjonsgruppene var ukrainere, russere, serbere, brasilianere og makedonere. Avsløring av falske dokumenter gikk opp 20 prosent. I mer enn 80 prosent av tilfellene var det EU-lands reisedokumenter som var forfalskete. De fleste innehaverne var imidlertid fra Ukraina, Marokko, Nigeria, Tyrkia og Iran. Tallet på oppdagete menneskesmuglere og fasilitører gikk ned med 6 prosent fra året før. De fleste ble oppdaget på grensen mellom Hellas og Tyrkia, mellom Hellas og Albania og mellom Slovenia og Kroatia. 

Frontex viderefører programmer
For 2011 planlegges det å videreføre de fleste faste programmene og i tillegg gjøre noen midlertidige program permanente. Det siste gjelder Poseidon-programmet for grensekontroll langs både sjø- og landgrensen mellom Hellas og Tyrkia. Poseidons landkomponent vil i hovedsak ta over funksjonene fra Rabit-operasjonen, som opphører tidlig på våren. Dersom Bulgaria kommer med i Schengen, vil Poseidon også dekke landgrensen mellom Bulgaria og Tyrkia. Ellers videreføres blant andre Hera-, Artemis-, Hermes- og Ateneas-programmene utenfor henholdsvis Nordvest-Afrika, det vestlige, sentrale og østlige Middelhav. I den aktuelle situasjonen med mange irregulære ankomster fra Tunis blir Hermes-programmet styrket. I tillegg blir det avholdt felles operasjoner av mer tidsbegrenset karakter, slik som Jupiter- og Neptune-programmene på grensene mot øst. Det planlegges 30-40 felles returoperasjoner i 2011. Opplæring vektlegges. I 2011 vil det blant annet bli gitt opplæring i menneskerettighetene og i Lisboa-traktaten. Frontex har noen FoU-midler. I 2011 vil det blant annet settes i gang prosjekter om grensekontroll og falske dokumenter. Frontex har til slutt inngått samarbeid med 13 tredjeland innenfor rammen av EUs globale tilnærming til migrasjon. Dette ønsker man å gå videre med i 2011.

Til toppen