Nytt fra 1. juli

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lov- og forskriftsendringer innen justissektoren som trer i kraft fra i dag.

Lovendringer

Endringer i straffeloven mv.

Lov 17. juni 2016 nr. 53 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv). trer i kraft 1. juli. Endringen gir et styrket strafferettslig vern mot personforfølgelse (stalkning), et videre straffansvar for forberedelse til tvangsekteskap og endringer i straffelovens bestemmelser om misbruk av overmaktsforhold og seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon.

Lov 17. juni 2016 nr. 52 om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m. ) trer i kraft 1. juli 2016. Endringene i straffeloven tar sikte på å motvirke at privatpersoner deltar i stridshandlinger i en væpnet konflikt .  

Endring i politiloven

Visepolitimestere i politidistriktene har til nå vært utnevnt til embetsmenn i fast embete. Dette endres slik at visepolitimestrene utnevnes på åremål for inntil seks år. Politiloven § 19 er også endret og har fått en bedre oppbygging ved at assisterende politidirektører er omtalt i første ledd og ikke i annet ledd.

Forskriftsendringer (inkludert nye forskrifter og forskriftshjemler i kraft 1.7)

Utlendingsforskriften:

Endringer i satsene for godgjøring og utgiftsdekning til representanter for enslige mindreårige asylsøkere.

Endringen innebærer at Sivilrettsforvaltningen (SRF) skal fastsette nye satser for godtgjøring frem til gjennomført intervju i asylsaken, og saksbehandlingen av godtgjørings- og refusjonskrav fra representantene blir enklere å behandle.

Opphold i Norge for personell på luftfartøy

En endring i utlendingsforskriften  1-1 presiserer at det er grenseforordningen som regulerer adgangen til opphold i Norge for personell på luftfartøy i internasjonal trafikk. Personell som benytter denne retten er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse.

Opphevelse av § 8-2

Før opphevelsen av utlendingsloven § 8-2, kunne opphold innvilges dersom utlendingen ikke hadde fått sin søknad om beskyttelse avgjort innen 15 måneder.

Nye forskriftshjemler i utlendingsloven

Utlendingsloven ble endret 18. mai 2016, slik at departementet i forskrift kan gi fullmakt til andre enn UDI til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker, jf. utlendingslovens § 127 sjette ledd.

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 24. juni et ikrafttredelsesrundskriv for kommende endring i utlendingsforskriften § 19-28 og § 19A-4a, hvor PST gis slik fullmakt til å treffe vedtak om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Forbud mot bruk av barn som tolk

Stortinget har nylig vedtatt et forbud mot bruk av barn som tolk.

Ifølge lovforbudet skal ikke barn brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å kunne kommunisere direkte med forvaltningen. 

Forbudet gjelder alle under 18 år og omfatter direkte tolking ord for ord, og å forklare meningsinnholdet i et budskap på norsk, samisk eller norsk tegnspråk.  Unntak fra forbudet kan gjøres når det er nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller hvis det er nødvendig i andre nødsituasjoner.

Forbudet må sees i sammenheng med forvaltningens alminnelige veiledningsplikt, herunder forvaltningens plikt til å påse at den enkelte sak er så godt opplyst som mulig før det treffes vedtak.

Storulykkeforskriften

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer trer i kraft.

Ny forordning om båtpassasjerers rettigheter

Den 1. juli 2016 trer forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen) i kraft i Norge: https://lovdata.no/LTI/lov/2016-05-27-16

Transportører, terminaloperatører og eventuelle havnemyndigheter skal sørge for at informasjon om passasjerrettigheter etter båtpassasjerrettighetsforordningen er offentlig tilgjengelig om bord i fartøy, havneterminaler og om mulig i havner. Så langt det er mulig, skal informasjonen gis i en tilgjengelig form og på et språk som normalt benyttes til å informere alle passasjerer. Passasjerene skal også gis kontaktinformasjon til nasjonalt tilsynsorgan i vedkommende EØS-stat. Behovene til personer med nedsatt funksjonsevne og nedsatt bevegelsesevne skal vektlegges.

 Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et sammendrag av bestemmelsene i båtpassasjerrettighetsforordningen som kan benyttes for å oppfylle de informasjonsforpliktelsene som er nevnt ovenfor. Sammendraget inneholder også kontaktinformasjon til nasjonalt tilsynsorgan i Norge. Kommisjonen har utarbeidet tilsvarende sammendrag som er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/index_en.htm På samme sted finnes informasjon om nasjonalt tilsynsorgan i EUs medlemsland.

Annet

Sammenslåing av Eiker, Sigdal og Modum tingrett

Eiker, Sigdal og Modum tingrett og Kongsberg tingrett slås sammen med virkning fra 1.7.16. Nytt navn er Kongsberg og Eiker tingrett.