Nytt initiativ til pensjonsreform

Europakommisjonen lanserer debatt om pensjoner i Europa, og fremhever blant annet at en økning i avgangsalder kan bidra til å sikre pensjonssystemenes bærekraft. EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Mona Næss rapporterer.

Europakommisjonen innledet 7. juli en offentlig debatt om hvordan man skal kunne garantere tilstrekkelige, langsiktige bærekraftige og trygge pensjoner, og hvordan EU best kan støtte opp om de nasjonale innsatsene. Debatten ble innledet med publiseringen av kommisjonens lenge bebudede grønnbok om pensjoner i Europa; “Towards adequate, sustainable and safe European pension systems”. En grønnbok er en utredning som gjerne sammenlignes med en norsk NOU.

Grønnboken er et felles prosjekt mellom kommissærene László Andor (sysselsetting, sosiale saker og inkludering), Olli Rehn (Økonomi og finanspolitikk), og Michel Barnier (Indre marked og tjenester) og er på høring frem til 15. november.

Grønnboka beskriver en del viktige utfordringer knyttet til pensjonssystemer – særlig de demografiske utfordringene knyttet til en stadig eldre befolkning og virkningen av den økonomiske krisen. Det gis en oversikt over de viktigste pensjonsreformene som allerede er gjennomført i medlemsstatene og deres ansvar for pensjonssystemene fremheves.

Øke sikkerheten
Det overordnete målet for pensjonssystemer må være å sikre bærekraft og tilstrekkelighet. Grønnboken setter med bakgrunn i forventet økt levetid også lys på spørsmålet om balansen mellom den tid man anvender på arbeid og den tid man anvender som pensjonist. Det fremheves at økninger i avgangsalder vil kunne bidra til å sikre bærekraften og tilstrekkeligheten, samtidig som lavere pensjonsytelser og eller høyere pensjonsbidrag fra den enkelte kan unngås.

Grønnboken ser også på spørsmålet om økt mobilitet over landegrensene og hvordan reguleringen av ulike aspekter ved pensjoner kan hindre mobilitet. Det gis vurderinger av virkemidler for å øke sikkerheten i pensjonsordninger, og spørsmålet om hvorvidt dagens EU regulatoriske rammeverk er for fragmentert reises. Konsekvenser av overgang fra pensjonsordninger basert på ytelse til ordninger basert på innskudd drøftes.

Endelig nevnes at spørsmål i tilknytning til arbeidsgivers insolvens og sikkerheten for pensjonsfond også drøftes. Grønnboken skal nå være på åpen høring i fire måneder (til 15. november 2010). Alle kan formidle sitt syn på saken gjennom en spesiell webside: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions.
Kommisjonen vil deretter analysere innspillene og vurdere videre tiltak.

Til toppen