Nytt inntektssystem styrker kommunesektoren

Regjeringspartiene og Venstre er enige om å fornye inntektssystemet slik at det legger bedre til rette for en kommunereform, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Nationen.

Kommunene er grunnmuren i de offentlige velferdstjenestene. Derfor er det viktig hvordan Kommune-Norge finansieres. Det betyr mye både for hvordan kommunene organiserer seg og om de kan tilby likeverdige tjenester til innbyggere i hele landet.

Sterke kommuner med gode tjenester og et sterkt lokaldemokrati krever et moderne inntektssystem. Dagens inntektssystem for kommunene sementerer en foreldet kommunestruktur. Dette poenget underslås helt i en artikkel fra NTB gjengitt her i avisen nylig.

Inntektssystemet har premiert små kommuner som ikke vil slå seg sammen med andre, og gjort det ulønnsomt å bygge nye og sterkere kommuner. Regjeringspartiene og Venstre er derfor enige om å fornye inntektssystemet slik at det legger bedre til rette for en kommunereform.

Kompenserer kommuner

Det nye inntektssystemet gir kommuner med spredt bosetning og store avstander gode muligheter for å gi lokale tjenester der innbyggerne bor. Vi gir kommuner med store utfordringer en bedre mulighet til å gi gode tjenester.

Vi viderefører også viktige regionalpolitiske tilskudd. Tilskuddene skal målrettes mer. Det kan bety mindre til rike småkommuner, og mer til kommuner med reelle distriktsutfordringer.

Støtter sammenslåing

Kommuner som slår seg sammen, får både engangsstøtte og reformstøtte for å dekke utgiftene til å bygge en ny kommune. De får også beholde flere av dagens tilskudd i en lang overgangsperiode. Det gir økonomisk forutsigbarhet og tid til omstilling. Dette er en meget raus ordning.

Når det er bred politisk enighet om å bygge sterkere kommuner, kan vi ikke ha et system som belønner kommuner som velger å være små og straffer dem som vil slå seg sammen. Vi kan ikke la kommuner som velger å være små, sende regningen for ekstra administrasjon til både vekstkommuner og kommuner med reelle distrikts-utfordringer.

I det nye inntektssystemet legger vi til rette for å bruke mindre penger på å administrere kommunene og mer penger på velferd og lokale prioriteringer. Kommuneøkonomi handler mest om å sikre gode velferdstjenester i hele landet.

Sammen med KrF og Venstre har regjeringen sikret en forutsigbar og god økonomi for kommunene siden 2013, det vil vi også gjøre fremover.