Nytt lovforslag skal sikre norske lønnsvilkår på skip

Regjeringen ønsker at de som jobber på sjøen skal ha gode lønnsvilkår. I dag legger fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss frem et nytt lovforslag.

– Vi skal ha et rettferdig og anstendig arbeidsliv i Norge, det må også gjelde i havområdene våre. Helt siden regjeringen tiltrådte har vi jobbet med å få på plass en lov som skal forhindre at det skjer sosial dumping i norsk farvann og sikre at norske redere som bruker norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert på hjemmebane. Veien mot rettferdige konkurransevilkår på norskekysten har vært lang, men nå nærmer vi oss en endelig lov, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområdet til å omfatte innenriks skipsfart. Det foreslås også endringer sektorlovene, som vil gjøre det mulig å stille krav til rettighetshavere om at de må sørge for at arbeidstakere om bord på skipene får norsk lønn. Forslaget sendes på 6 ukers høring.

Bakgrunn om lovforslaget

Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel. For ansatte på utenlandske skip gjelder derfor i hovedsak flaggstatens regler med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at sjøfolk på skip som seiler i norske farvann og norsk sokkel har ulik lønn for likt arbeid.

Arbeidet med et nytt lovforslag om å innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel var et av de første prosjektene regjeringen satte i gang. Et lovforslag ble første gang sendt på høring i 2022. På bakgrunn av innspillene som kom inn er det foretatt to større endringer i forslaget som nå er sendt på høring, med en høringsfrist på 6 uker.

  • Det foreslås en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart, i hovedsak kystfart og cruise som i det vesentlige skjer mellom norske havner.
  • Det foreslås å pålegge rettighetshavere, som har tillatelse til å utøve virksomhet i norsk farvann eller på norsk sokkel, en plikt til å sørge for at ansatte på skip som yter maritime tjenester til virksomheten har norske lønnsvilkår. Endringene foreslås gjennomført i sektorlovgivning som gjelder for petroleum, havvind, utvinning av havbunnsmineraler, akvakultur eller karbonfangst- og lagring. Så snart lovendringen vedtas tar regjeringen sikte på å fastsette en felles forskrift for rettighetshaverne.

Substansen i forslaget er i stor grad likt som tidligere, ved at det stilles krav om norsk lønn til ansatte på skip i innenriksfart og offshore, og ved at det avgrenses mot skip i internasjonal fart. Endringene vil imidlertid bety at man går bort fra forslaget om en egen særlov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip.