Nytt om varsling fra Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har laget nye retningslinjer og veileder for varsling i forsvarssektoren. – Hensikten med retningslinjene er å legge til rette for et godt ytringsklima og å få frem og forebygge kritikkverdige forhold i sektoren, sier departementsråd i Forsvarsdepartementet, Arne Røksund.

I retningslinjene klargjøres blant annet hva som menes med kritikkverdige forhold og arbeidsgivers plikter når de tar imot og behandler et varsel. Retningslinjene legger opp til at et varsel kan behandles på ulike måter ut i fra sakens innhold og alvorlighetsgrad. Videre tydeliggjør retningslinjene forbudet mot gjengjeldelse som følge av et varsel. De nye retningslinjene omfatter blant annet endringer i Arbeidsmiljølovens regler for varsling som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020.

Retningslinjene gjelder for alle virksomhetene i sektoren, men etatene kan utarbeide utfyllende rutiner. Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med deltakere fra etatene. Arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudene har uttalt seg underveis og i høringsfasen. En av de viktige tilbakemeldingene på utkastet som kom fra arbeidstakersiden var at retningslinjene må kompletteres med kompetansehevende tiltak i sektoren.

– Alle varslingssaker er forskjellig. For at saker skal bli løst på en best mulig måte er det viktig at de som mottar og behandler varsler har gode verktøy å støtte seg på. Derfor har vi, i tillegg til de nye retningslinjene, utviklet en egen veileder for varsling, sier Røksund.

Veilederen inneholder praktiske råd og tiltak for den som mottar eller behandler et varsel. Veilederen forklarer ulike begreper som benyttes i forbindelse med varsling og redegjør for de ulike stegene i en varslingsprosess. 

– Vårt mål er at retningslinjene og veilederen bidrar til økt bevissthet om varsling og ulike varslingssituasjoner. Vi vil sette ledere og andre som mottar varsler i stand til å håndtere et varsel på en god måte, sier departementsråden.

Han understreker at varslingskanalene i sektoren kan bistå med veiledning og at ledere og andre skal ha lav terskel for å be om råd og støtte.

Både retningslinjene og veilederen har vært på høring i blant etatene og arbeidstakerorganisasjonene i sektoren.

Les mer her: