Nytt styre i Opplysningsvesenets fond

Barne- og familiedepartementet har oppnevnt nytt styre for Opplysningsvesenets fond for perioden 2021 – 2024.

Styret består av:

 • Stephan Jervell, advokat (styreleder)
 • Lars Martin Lunde, direktør, MP Pensjon
 • Eivind Hansen, adm. dir. Helse-Bergen (ny)
 • Karin-Elin Berg, leder av Borg bispedømmeråd (oppnevnt etter forslag av Kirkerådet)
 • Birgit Agnete Bråthen Lockertsen, sokneprest (oppnevnt etter forslag av Den norske kirkes presteforening)

Som varamedlemmer er oppnevnt:

 • Kjersti Thoen, siviløkonom, Stiftelsen Diakonhjemmet
 • Helge Aarseth, advokat
 • Aud-Karin Hovi, leder av Nord-Aurdal kirkelige fellesråd, 1. vara for Karin-Elin Berg
 • Karl Johan Kirkebø, pensjonist og siviløkonom (ny), 2. vara for Karin-Elin Berg
 • Ole-Johannes Huuse, tidl. generalsekretær i Presteforeningen (ny), 1. vara for Birgit Agnete Bråthen Lockertsen (ny)
 • Ingvild Osberg, sokneprest (ny), 2. vara for Birgit Agnete Bråthen Lockertsen

Opplysningsvesenets fond består av eiendommer og finanskapital, og har som hovedformål å gi avkastning til beste for Den norske kirke. Det er en egen lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet har eiendommer i alle fylker og de fleste kommuner. Disse er presteboliger, jord- og skogeiendommer, festetomter og kontoreiendommer.

Til fondet hører en finanskapital på om lag 2,6 mrd. kroner som i hovedsak er plassert i verdipapirer. Gjennom datterselskap har fondet eiendeler i småkraftverk og i selskap som skal utvikle eiendommer til bolig- og næringsformål.