Nytt utvalgt kulturlandskap i Oslo

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Sørkedalen med Bogstad går er en av dem, og er en bynær skogsbygd med herregård med lang historie innen jordbruk og politikk.

 – For å bevare Noreg sitt unike kulturlandskap er det avgjerande med jordbruk over heile landet, kunnskap om områda, og dyktige grunneigare. No tildeler vi 4 millionar kroner til dei nye utvalde kulturlandskapa, som går til vedlikehald og stell av landskapet. Det bidreg til å bevare kulturlandskapet vårt i mange år framover, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Sørkedalen med Bogstad går er en bynær skogsbygd med herregård med lang historie innen jordbruk og politikk.
Sørkedalen med Bogstad går er en bynær skogsbygd med herregård med lang historie innen jordbruk og politikk. Foto: Erik Unneberg

Lang jordbrukshistorie

Bogstad gård preger Sørkedalens kulturlandskap med mange av gårdene i dalen. Både Bogstad og Sørkedalen har en lang jordbrukshistorie, og har et stort hageanlegg og et kulturlandsakpet som er fredet etter kulturminneloven. Sørkedalselva har en lang fløtningshistorie med mange kulturminner.

Var et politisk samlingspunkt

Gården har en lang og rik histoire som krongods, og var et politisk samlingspunkt omkring 1814. Området forvaltes av Norsk Folkemuseum og driftes av museet Bogstad gård. Oslo kommune har siden 1955 drevet gårdsbruket. 

Variasjonen i naturtyper er stor både i nærområdene til gårdsanlegget og omlandet i Sørkedalen, med våtmark, kulturpåvirkete naturtyper og flere skogtyper. Naturbeitemark og hagemark betyr mest arealmessig, men det er også registrert lokaliteter av slåttemark og slåttemyr. Elvestrengen med kantvegetasjon har en viktig landskapsøkologisk funksjon, og det registrert flere lokaliteter av naturtyper som er viktige for biologisk mangfold. Området har et relativt rikt artsmangfold som blant annet består av karplantearter og fuglearter knyttet til våtmark og kulturmark.

Bruker beitedyr for å hindre gjengroing av kulturlandskapet

Innenfor området er det 218 eiendommer og 194 grunneiere. Det finnes 22 drivere av landbruksforetak, med produksjon basert på korn og gras og noe husdyrhold. Hesteholdet i Sørkedalen er omfattende med vel 200 dyr og utgjør en betydelig ressurs av beitedyr i skjøtselssammenheng. Bogstad gård har en besetning av storfe, sau og geit. Man kan også finne sau og kystgeit i området, som er motivert av et behov for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

Utvalgt kulturlandskap

Sørkedalen med Bogstad går er et utvalgt kulturlandskap fordi landskapet omfatter en hel jordbruksgrend i et dalføre omgitt av skogkledte åser, og utgjør både en romlig og visuell helhet med biologiske og kulturhistoriske verdier. Bogstad gård er et særpreget kulturmiljø som representerer viktig norgeshistorie gjennom flere hundre år. Anlegget er et uvanlig godt bevart herskapelig godsanlegg.

Området har store muligheter for formidling gjennom museet på Bogstad Gård. Museet eies av en stiftelse som forvaltes av Norsk Folkemuseum. Området kan brukes som referanseområde for kunnskapsrelatert formidling, særlig om en viktig epoke i norgeshistorien.

Planer for tiltak i området

Fremover er det planlagt å gjennomføre planarbeid, tilstandsvurderinger, bekjemping av fremmede arter, bygnings- og andre kulturminnetiltak, samt restaurering og skjøtsel av slåtte- og beitemarker. Det vil også bli gjennomført en supplerende kartlegging av kulturminner i området.