Nytt utvalgt kulturlandskap i Rogaland

Suldal i Rogaland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Suldal har et hei- og skoglandskap med gårder og støler.

– Kulturlandskapa er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på desse områda i mange år framover. Eit aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressursar og lokalt engasjement, er naudsynt for å ta vare på natur- og kulturverdiar. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdiar er også eit viktig satsingsområde for denne ordninga, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

– FNs globale berekraftsmål seier at vi skal styrke innsatsen for å verne om og sikre verdas kultur- og naturarv og setje i verk tiltak for å stanse tap av naturmangfald. Med den auka satsinga vi no har fått, vil ein oppnå at landskap langs kysten, ved fjorden, i innlandet og på fjellet, blir tatt vare på. Eg er dessutan også opptatt av at tiltak i desse landskapa kjem insekt og pollinerande artar til gode, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Suldal i Rogaland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Suldal har et hei- og skoglandskap med gårder og støler.
Suldal i Rogaland er et av de ni nye utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Suldal har et hei- og skoglandskap med gårder og støler. Foto: Jarle Lunde.

Jordbruksdrift i jernalderen

Suldal består av tre grender med intakte heigårder i de bratte liene langs Suldalsvanet. Gårdene strekker seg fra vannet og opp til stølene som ligger høyere oppe i heia. Funn i utmarka tyder på at det kan ha vært jordbruksdrift og bosetting i området allerede i jernalderen. Området har fremdeles sterkt preg av eldre, tradisjonelle driftsformer og har eldre bygninger og tun som til dels er godt bevarte. 

Området bærer preg av eldre, tradisjonelle driftsformer, landskap som er kultivert gjennom generasjoner og godt bevarte bygninger. Gårdbrukerne driver med melkeproduksjon, sau, purker og smågris, og i tillegg med småkraftverk og turisme. På Klungtveit og Mokleiv er store område gjerda inn og nytta til sauebeite.

Gårdsturisme

Suldal ligger i direkte tilknyting til nasjonal turistveg Ryfylke Rv13 som går gjennom området. Dermed er det mulig for interesserte å stanse og se. Det går mange turstier fra gårdane i området og innover i Suldalsheiene. Husa og området blir brukt til gårdsturisme, blant annet i form av arrangerte pilegrimsvandringer i samarbeid med Den norske kirke. 

Planer for tiltak i området

I tiden fremover er hovedprioriteringen å sikre et aktivt landbruk som tar vare på verdiene i området. Det innebærer gjering, dreningering, slått, og rydding av småskog, samt ivaretakelse av flere bygninger og kulturminner i landskapet. Det vil være viktig å ta vare på tradisjoner og erfaringene som allerede er gjort i området. 

 

Til toppen