Nyttig med statlig tilsyn med kommunene

En ny kartlegging viser at omfanget av statlig tilsyn med kommunesektoren er stabilt, og at kommunene mener det er nyttig for å sikre at lovpålagte krav og regler blir fulgt.

Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kartleggingen viser at kommunene opplever tilsyn som nyttig, men tidkrevende.

90 prosent av kommunene mener at statlig tilsyn er nyttig for å sikre at kommunene følger lover og forskrifter, men at veiledning er enda mer nyttig. Opplevelsen av nytte henger blant annet sammen med at det i økende grad iverksettes læringsaktiviteter før og etter tilsynsbesøkene.

Andre funn er at Fylkesmannen de senere årene har fått større handlingsrom til å bestemme tema, volum og virkemidler i tilsynene. Dette åpner for bedre og mer relevante tilsyn fordi de bygger på lokale risikovurderinger. De landsomfattende tilsynene er på den annen side viktige for å sikre et enhetlig tilsyn i hele landet.

Ifølge rapporten oppleves ikke manglende samordning som et stort problem, verken for kommunene eller tilsynsmyndighetene. Det varierer imidlertid hvor mye tilsynsmyndighetene samordner seg med den kommunale egenkontrollen.