Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og overpantsettelse

Finansdepartementet har i dag fastsatt i forskrift at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen. Forskriften trer i kraft straks.

Systemet med obligasjoner med fortrinnsrett bygger på et prinsipp om at verdien av obligasjonseiernes fordringer skal motsvares av verdien av de fordringene som inngår i sikkerhetsmassen.

Et minstekrav til overpantsettelse på 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) vil kunne bidra til redusert usikkerhet blant investorer og derivatmotparter.

Bakgrunnen for endringen er at EMIR-regelverket* i EU gir adgang for unntak fra reglene om clearingplikt og unntak fra reglene om risikoreduserende tiltak for visse OTC-derivater hvis derivatene som kan inngå i sikkerhetsmassen til OMF, er underlagt et regulatorisk krav om overpantsettelse på minst 102 prosent**. Det følger direkte av finansforetaksloven § 11-11 første ledd at det skal tas hensyn til foretakenes derivatavtaler ved beregning av verdien i sikkerhetsmassen. Et uttrykkelig krav om overpantsettelse kan også gjøre det lettere for kredittforetakene å overholde lovkravene ved et prisfall i de fordringene som obligasjonen er sikret med fortrinnsrett i.

Den europeiske banktilsynsenheten (EBA) har nylig publisert en rapport og anbefalinger om harmonisering av «covered bond»-regelverket i EU. På bakgrunn av blant annet denne rapporten har Finansdepartementet sendt et eget brev til Finanstilsynet hvor det er bedt om en bredere gjennomgang av OMF-systemet i Norge, herunder en vurdering av hvilket nivå for overpantsettelse man bør legge seg på i Norge som en mer langsiktig løsning.

 Les mer:*) Europarlaments- og rådsforordning 2012/648/EU om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, også kalt EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

**) Etter EMIR-regelverket gis det adgang for unntak fra reglene om clearingplikt og unntak fra reglene om risikoreduserende tiltak for visse OTC-derivater.  Det følger et særlig unntak for OTC-derivater som inngår i sikkerhetsmassen til OMF (covered bonds) i kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 artikkel 1 nr. 2 og kommisjonsforordning (EU) 2015/2201 artikkel 30.

Til toppen