OECD støtter lærerløftet

En fersk rapport fra OECD roser det norske utdanningssystemet, men mener det bør gjøres mer når det gjelder etterutdanningen av lærere. – Dette er også høyeste prioritet for regjeringen, og bekrefter at vi er på rett spor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

En fersk rapport fra OECD roser det norske utdanningssystemet, men mener det bør gjøres mer når det gjelder etterutdanningen av lærere. – Dette er også høyeste prioritet for regjeringen, og bekrefter at vi er på rett spor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

OECD-rapporten Education Policy Outlook gir en oversikt over Norges utdanningssituasjon med vekt på innhold, utfordringer og politiske prioriteringer. Formålet er å kunne hjelpe politikere og forvaltning med å utforme politikk ved å lære av andre land på utdanningsfeltet.

 

Trygge lærere trenger utvikling

Norske lærere rapporterte høyest profesjonell trygghet og jobbtilfredshet av alle som deltok i undersøkelsen. Det er svært positivt, men de melder også om lavere deltakelse i faglig utviklingstiltak enn gjennomsnittet.

– Rapporten viser at mye er bra med norsk skole, men også at ting kan bli bedre. OECD peker blant annet på at etter- og videreutdanning av lærere er veien å gå for en enda bedre skole. Det viser at vår satsing på et lærerløft er riktig, sier Røe Isaksen.

 

Gjennomføring i videregående skole

Det er godt kjent at for få elever gjennomfører videregående opplæring i Norge.  Rapporten viser at frafallet her i landet er høyere enn i 21 andre OECD land. To år etter normalt utdanningsløp, gjennomførte 72 prosent av elevene mot 85 prosent i de øvrige landene. 

– Frafallet er aller størst fra de som tar yrkesfag på videregående. Derfor vil vi løfte yrkesfagene slik at utdanningene oppleves som attraktive og arbeidslivet får bedre tilgang til relevant kompetanse. Det er avgjørende at vi klarer å få flere til å fullføre videregående opplæringen, både for den enkelte og samfunnet, sier kunnskapsministeren. 

OECD mener at lave inntekstforskjeller og lav arbeidsledighet kan være noe av forklaringen på frafallet i Norge.

 

Bedre vurdering

Rapporten har også sett på det norske systemet for vurdering av elevene. Konklusjonen er at vurderingene er omfattende, men vil tjene på å bli mer helhetlig for å kunne evaluere læringsutbyttet. Organisasjonen mener blant annet at vurderingspraksisen kan bli mer konsistent og med høyere kvalitet. 

– Norsk skole har en utfordring når det gjelder vurderingskultur. For mange elever må forholde seg til for svake læringsmål og får for utydelige tilbakemeldinger. Derfor vil vi vurdere å knytte vurderingsforskriften tettere opp til målene i læreplanen. Det vil gi lærerne et nyttig verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Til toppen