OECDs analyse av Norge: Ta kompetansen i bruk!

Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, viser en ny rapport fra OECD. - Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, viser en ny rapport fra OECD. De peker på 12 utfordringer som Norge må løse.  

-  Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Rapporten “OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway” er en diagnose av Norges kompetansepolitikk. Dette er første gang et OECD-prosjekt ser på hvordan ulike deler av kompetansepolitikken henger sammen. Prosjektet er finansiert av fire norske departementer: Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. En av hovedutfordringene OECD retter til norske myndigheter, er hvordan vi skal få alle deler av forvaltningen, både på nasjonalt og lokalt nivå, til å virke godt sammen. 

-  Kompetanseutfordringene må også løses lokalt. Kompetanseutfordringene står sentralt i regjeringens arbeid for å modernisere offentlig sektor og i utviklingen av en ny regionalpolitikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

OECD peker på at Norge har et godt utgangspunkt med lav ledighet, høy deltakelse i arbeidsmarkedet og gode ferdigheter i befolkningen generelt. Allikevel har vi noen svakheter som må rettes opp for at bedrifter og offentlige virksomheter skal få tilgang til riktig kompetanse. 400 000 voksne har svake grunnleggende ferdigheter. Innvandrere er overrepresentert i denne gruppen. 

-  Regjeringen vil satse på tiltak rettet mot voksne med svak lesekompetanse og mangelfulle grunnleggende ferdigheter, og styrke voksenopplæringen, sier kunnskapsministeren. 

Unge voksne i Norge gjør det ikke spesielt godt på undersøkelser av grunnleggende ferdigheter. Sammenlignet med andre land har vi relativt lav andel unge som presterer svært godt. OECD spør også om ungdommens utdanningsvalg er godt nok tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse. 

OECD legger vekt på at bedre resultater vil kreve en felles innsats fra flere departementer. Denne rapporten er en ”diagnose”. Til sommeren kommer OECD med forslag til løsninger.

Til toppen