Høring om sikkerhet ved petroleumsvirksomhet til sjøs

15. mars lanserte Europakommisjonen en offentlig høring om sikkerhet knyttet til offshore petroleumsvirksomhet. Norge kan delta i høringen og fristen er 11. mai. Energiråd Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

I høringsutlysningen viser Kommisjonen til meldingen fra 13. oktober 2010 ”Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities”. Der fremmet man forslag innenfor tildeling av lisenser, offentlige tilsyn, katastrofeberedskap, internasjonalt samarbeid samt tetting av hull i lovgivning som omhandler ansvar/miljølovgivning, helse og sikkerhet og produktlovgivning. Kommisjonen ber nå om synspunkter til bruk i sitt videre arbeid med disse forslagene.

Lovgivning setter minimumskrav
Som bakgrunnsinformasjon skriver Kommisjonen at det meste av lovgivningen i EU på dette området består av direktiv som setter felles mål eller minimumskrav eksempelvis for sikkerheten for arbeidere på offshore petroleumsinstallasjoner og minimumsregler for å sikre at tildeling av konsesjoner og tillatelser skjer på en åpen og rettferdig måte.

På miljøområdet er det ikke noen EU lover spesielt rettet mot offshoreindustrien. Imidlertid blir Miljøansvarsdirektivet, Habitatsdirektivet og Fugledirektivet tolket til å gjelde for offshore petroleumsvirksomhet. Når det gjelder produktsikkerhet gjelder noe EU-lovgivning for utstyr på ikke-mobile offshoreinstallasjoner.

Fem kategorier av spørsmål
I spørreskjemaet er det satt opp 18 spørsmål under fem kategorier:

Tildeling av lisenser / tillatelser: Spørsmål om hvilke endringer som bør gjøres, krav til teknisk kapasitet og finansiell styrke, hvordan utbrede beste praksis og konsultasjoner mellom medlemsland.

Forebygging av ulykker: Spørsmål om endring av regelverk og praksis for å hindre skade på helse og miljø.

Sikre at lover og regler blir fulgt og ansvar for skader: Spørsmål om hvordan industrien bedre kan overholde regelverk og hvordan dette best kan etterses og bekreftes. Spørsmål om utvidelse av virkeområdet til Miljøansvarsdirektivet, hvorvidt tradisjonell skade er godt nok dekket i nåværende regelverk, og hvordan best sikre at miljømessige skader blir fullt ut dekket.

Åpenhet, informasjonsdeling og beste praksis: Spørsmål om hva slags informasjon som bør gjøres tilgjengelig for offentligheten, hva slags informasjon oljeselskapene bør dele, og hva slags informasjon nasjonale regulatorer/tilsyn bør dele. Spørsmål om hvordan spre beste praksis når det gjelder beskyttelse av helse og miljø under olje- og gassoperasjoner.

Krisesituasjoner og internasjonale aktiviteter: Spørsmål om hvilken rolle EU bør ha i krisesituasjoner innenfor EU. Spørsmål om samarbeid med land utenfor EU for å styrke HMS internasjonalt. Spørsmål om insentiver for å få olje- og gasselskaper med hovedkontor i EU til å bruke europeiske standarder og praksis globalt.

Link til høringen finner du her

Til toppen