Offentlig lovutvalg skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et lovutvalg som skal evaluere garantireglene i bustadoppføringslova, ble i dag oppnevnt i statsråd. Evalueringen er en del av regjeringens nye «Strategi for boligmarkedet», som ble lagt frem mandag 15. juni 2015.

I strategien foreslår regjeringen en rekke tiltak som skal bidra til en mer stabil utvikling av boligmarkedet. Målet er å skape økt økonomisk trygghet for norske husholdninger. Som ett av mange tiltak ønsker regjeringen å få evaluert reglene som pålegger entreprenører å stille garanti for oppfylling av avtalen i bustadoppføringslova § 12.

– For forbrukerne er garantien en viktig sikkerhet for entreprenørens oppfyllelse av avtalen. Samtidig medfører garantikravene kostnader for byggenæringen. Disse kostnadene bør stå i et rimelig forhold til den forbrukerbeskyttelsen som oppnås, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Regjeringen ønsker å få undersøkt hvordan dagens garantiregler fungerer for forbrukerne og byggenæringen. Utvalgets overordnede oppgave vil derfor være å kartlegge om garantireglene fungerer hensiktsmessig, og eventuelt foreslå lovendringer der det er behov for det, sier Anundsen.

Innen oktober 2015 skal det gjøres en vurdering av om garantistiftelsestidspunktet etter bustadoppføringslova § 12 skal endres for å redusere kostnader for forbrukere og utbyggere.

Utvalget har følgende sammensetning:

Leder: Førsteamanuensis Herman Bruserud, Oslo.

Medlemmer:

  • Advokat Jarbjørg Grøtte, Stavanger
  • Advokat Tonje Berggren, Oslo (oppnevnt etter forslag fra Finans Norge)
  • Regiondirektør Torgeir Øines, Bodø (oppnevnt etter forslag fra Forbrukerrådet)
  • Administrerende direktør Per Jæger, Oslo (oppnevnt etter forslag fra Byggenæringens Landsforening)

Utvalgets mandat