Offentlig utvalg skal vurdere klage- og ankesystemet i NAV

Tidligere UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes er i statsråd 13. august oppnevnt som leder for et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Trygderetten.

– De siste årene har det vært en økning i antallet klage- og ankesaker for NAV og Trygderetten. Saksbehandlingstidene har økt, og vi vet at mange synes det er belastende å ha en sak gående over lang tid. Derfor setter vi nå i gang en helhetlig gjennomgang av systemet for å få vurdert aktuelle forbedringer, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget skal foreta en bred gjennomgang av systemet med sikte på å komme med forslag til forbedringer – både innenfor dagens organisering og i form av forslag til annen organisering. Ivaretakelse av brukernes rettssikkerhet er et sentralt hensyn for utvalget. Lang saksbehandlingstid på dette området kan ha store konsekvenser for brukerne, og utvalget skal vurdere tiltak som kan gjøre systemet mer effektivt.

Det har ikke vært foretatt noen samlet gjennomgang av hele dette sakskomplekset tidligere, og regjeringen vurderer at tiden nå er moden for en slik bred gjennomgang.

Utvalget skal levere sin utredning innen 15. desember 2022.

Utvalgets medlemmer:

Leder:

Ingunn-Sofie Aursnes, pensjonist og tidligere direktør UNE, Oslo

Øvrige medlemmer:

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis, Kristiansand
Jussi Eirik Pedersen, lagdommer, Tromsø
Omar Salem Rathore, advokat, Oslo
Erik Stene, fagdirektør, Steinkjer
Anneli Bendiksen, advokat, Tromsø
Ruth-Louise Osborg, tingrettsdommer, Ålesund