Offentliggjør klimagassutslipp i Statens eierrapport

Næringsminister Iselin Nybø (V) presenterte i dag Statens eierrapport for 2020, årsrapporten for statens direkte eierskap i 74 selskaper. Årets rapport viser for første gang selskapenes klimagassutslipp.

Nett-tv Næringsministeren presenterer Statens eierrapport

Se sendingen her

Se sendingen herEierrapporten handler om statens eierskap i 74 selskaper, med til sammen 333 906 ansatte. Årsrapporten gir en samlet oversikt over statens mål og begrunnelse med eierskapet i selskapene, viktige hendelser i 2020, økonomisk utvikling og vesentlige nøkkeltall.

Eierrapporten beskriver også hvordan staten utøver sitt eierskap, gir oversikt over blant annet verdiutviklingen i selskapene og inneholder ulike samletabeller som godtgjørelse til styre og administrerende direktør og informasjon om kjønnsbalanse i styret og ledelsen.

For første gang inneholder eierrapporten en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp.

- Rapportering på klimagassutslipp er en indikator på hvilke selskaper som er mest risikoutsatt når vi skal omstille oss. Målet er at alle selskapene etter hvert skal rapportere om dette, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Parisavtalens ambisjon om at den globale temperaturen ikke skal øke mer enn 1,5 grader betyr i realiteten at verden totalt sett må styre mot netto null utslipp i 2050.

- Omstillingen vi må gjennom for å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er godt i gang. Norge er godt rustet, men tempoet må øke, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Noen hovedtall fra Statens eierrapport 2020 (tall for 2019):

 • Tolv departementer forvalter statens eierskap i 74 selskaper (73 selskaper).
 • Verdien av eierandelene i selskapene var på 906 milliarder kroner (974 milliarder kroner).
 • 740 milliarder kroner (817 milliarder kroner) av verdiene er i selskaper i kategori 1 og 2 (selskaper hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid).
 • Selskapene har til sammen 333 906 ansatte (287 727 ansatte).
 • Utbytte til staten er foreløpig beregnet til 29 milliarder kroner (46,7 milliarder kroner).
 • Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning på minus 4,2 prosent i 2020 (pluss 3,7 prosent), mot pluss 4,6 prosent (16,5 prosent) for Oslo Børs generelt.
 • Egenkapitalrentabiliteten til de unoterte selskapene i kategori 1 og 2 var på 4,8 prosent (9,1 prosent).
 • For selskapene i kategori 3 har staten mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Selskapenes mål, indikatorer og resultater for sektorpolitisk måloppnåelse er oppgitt for 20 (12) av totalt 44 (45) kategori 3-selskaper.
 • For første gang inneholder eierrapporten en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette er oppgitt for 22 av 26 selskaper hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid (kategori 1 og 2) og for 19 av 44 selskaper hvor staten har sektorpolitiske mål (kategori 3).
 • Det totale utslippet for disse selskapene var på 355 millioner tonn co2-ekvivalenter (356 millioner tonn). Equinor står for 74 prosent av de totale utslippene, Yara for 20 prosent.
 • Gjennomsnittlig andel kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer er på 47 prosent (47 prosent), andelen kvinner totalt i styret (inkludert styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) er på 45 prosent (45 prosent).
 • Andelen kvinnelige styreledere er på 42 prosent (44 prosent) og andelen kvinnelige administrerende direktører er på 38 prosent (40 prosent).

Kort om annet innhold i rapporten:

 • En figur som forklarer hvordan staten utøver sitt eierskap og følger opp selskapene.
 • Eksempler på selskaper som rapporterer godt på utvalgte av statens forventningsområder. I to tabeller presenteres også selskapenes rapportering på statens forventningsområder og hvilke rapporteringsstandarder og retningslinjer selskapene følger.
 • På selskapssidene fremgår for første gang en kortfattet versjon av selskapenes plan for bærekraftig verdiskaping, det vil si selskapets plan for hvordan det skal skape verdier over tid.