Økning i antall saker om tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet

De som arbeider tett på personer som står i fare for tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet, mottok flere henvendelser i 2014. Økningen kan tyde på at flere tør å melde fra, mener statssekretær Kai-Morten Terning (FrP).

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) kartlegger hvert år hvor mange saker minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere og kompetanseteamet har jobbet med når det gjelder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet.

Treffer et behov

- Tallene fra IMDi viser at tiltakene treffer et behov, og vi må fortsette å styrke årvåkenheten i skolen, barnevernet og alle andre som møter ungdom som kan være i en utsatt situasjon. Det krever stort mot å søke hjelp om disse vanskelige temaene, derfor er det så viktig å sikre god oppfølging av dem som tør, sier statssekretær i barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Kai-Morten Terning (FrP).

Økning i antall henvendelser

Tallene fra IMDi viser at Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok 414 henvendelser i 2014. Det er det høyeste tallet siden teamets oppstart. Integreringsrådgivere ved norske ambassader mottok 136 henvendelser, som er en liten økning fra 2013 (124 saker). Også regionale koordinatorer ved IMDis regionalkontorer har hatt en økning (fra 27 i 2013 til 42 i 2014).

Nedgang blant minoritetsrådgivere

Minoritetsrådgivere ved skoler mottok 157 nye saker i fjor, en nedgang fra 2013. Utviklingen skjer samtidig med utplassering av flere rådgivere på ungdomsskoler, hvor arbeidet først og fremst er forebyggende, noe som kan være vanskeligere å måle. På ungdomsskolene jobber minoritetsrådgivere også med å få et tettere forhold til foreldre for å skape økt tillit og forståelse.

Her kan du lese mer om tallene til IMDi.

Møtte ungdomsrepresentanter

Forrige uke møtte statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning, to representanter fra IMDis ungdomskonferanse som ble holdt i Kristiansand i januar i år. De hadde laget en film med et budskap fra ungdommene til politikerne om hvordan de bør jobbe for å bekjempe tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet. I tillegg møtte politisk ledelse i departementet integreringsrådgivere ved norske ambassader.

- Det er viktig å få innspill fra dem som jobber tettest på disse temaene og vet hva som er utfordringene. Regjeringen har hatt to innspillsmøter knyttet til tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ærerelatert vold i år, og vi vil ta med oss alle innspillene i den videre politikkutviklingen på området, sier statssekretær Terning. 

Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning (FrP), møtte forrige uke Masood Ansari fra Kristiansand og Geeti Amiri fra København. De deltok på IMDis ungdomskonferanse i januar med temaene tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet, og hadde laget en film med sitt budskap.
Statssekretær i BLD, Kai-Morten Terning (FrP), møtte forrige uke Masood Ansari fra Kristiansand og Geeti Amiri fra København. De deltok på IMDis ungdomskonferanse i januar med temaene tvangsekteskap og begrensninger av unges frihet, og hadde laget en film med sitt budskap.
Til toppen